|==―===―====༴=========―=====1
| |རོག འབུདདཀྲོལ་རིགས། ཨ། འདིར་ནི་སོགས། ཧཱུྃ་ཧ་ཧ། སྣོབཅུད་སོགས། སླར་ཡང་སོགས། ཧོརིག་ཛིན་སྨྲ་སེང་སོགས། གྲོལ་བར་ཤོག༔ ཞྭ་ན། བཀྲ་|| |
| སྯཱ|ཤིསགརས།
རྩ་བརྒྱུད་སོགས། བཀྲ་ཤིས་ཤོག ཁམ་སྤྱིའི་བཀྲ་ཤིས་སྯེལ་ཏེ་བཏང་། འབུདདཀྲོལ་རིས་བཅས་ཀྱིའ་སྒྱས་སུགུབའོ། །ཉིན་ཐར། མགོསུམ་གྺབ་འབག སློབ་དཔོན་|
ཿལུ
ལ|སུཞུགལ། ཧཱུྃ་ཕཊྲ་ཛཿཡེ་ཤེས་ཀྱི་དཀྱིལ་འཁོར་ནམ་མཁར་ཞུགས་པར་གྱུར། ཅེསྔགས་རྒྱས་བཏེགས། རིག་འཛན་བསྐུལཁ་ནི་འཆམསྟཁས་ཀྶིསབསྐོར་ནིང་། ང། དུང་|ཅ|
| ངྡུ|ཆེན།
ཐིང། དགུབརྡུད། ཞྭ་ན། བསྐུལགདས། ཧཱུྃ༔ སྔོན་ཆོ་རྒྱ་གརརྡོ་རྗ་གདན༔ གརྡྷོ་ལ་ཡི་ཕོ་བྲང་དུ༔ པཎ་ཆེན་ལྔ་རྒྱ་ཚོགས་ནས་སུ༔ སངས་རྒྱས་བསྟན་པ་| |
|
ར|སྤེལ་པན༔ མུ་སྟེགས་ནགཔོས་གཡུལ་བཤམས་ཚ༔ སློབ་དཔོན་པངྨ་འབྱུང་གནས་ཀྱིས༔གཡའརིའི་ནགས་ལ་སྒྲུབ་པ་མཛད༔ བསྙེན་ཕུར་ནམ་མཁའི་དབྱིངས་སུ་| |༠ ཅ|
| |འཕར༔
རྡོ་རྗེའི་ཕྱག་རྒྱས་བླངས་ཤིང་བསྒྲིལ༔ བསྒྲིལ་ཞིང་ཙནྡན་གས་སུ་འཕངས༔ མེ་ར་འཁྲུགས་ཤིམཚོ་ང་བསྐམས༔ སྲིབ་ཀྱིམུ་སྟེགས་ས་ང་|པྡུ|
=1 =======================༔