========― ======―=―=====―=―==――===―༴=7
|ལ|༄༅། སྒྲིབ་ཉེས་ལྟུང་དང་༔ ཁྱད་ར་རྩབ་ཡན་ལག་དམཚིག་ལས༔ འགལ་ཞིང་ཉམསཔར་གྱུར་ཐམསཅད་ཀུན༔ འདོད་ཡོན་ཚོགས་ཀྱིམཆོད་| | |
|ཛ|
ས་བསྐང་ཞིང་བཤགས༔ ས་མ་ཡ་ཤུདྡྷེ་ཿཐམབསྒམཆོདནི། ཧཱུྃ༔ དཔལ་ཆེན་ཐུགས་སྤུལ་རྡོ་རྗེ་གིད་ཀརས༔ གཟུང་འཛིན་བངུབགེགས་ཚོགས་རྣམས་བཀུག་| |
|
འོདགསལ་དབྱིངས་སུ་བསྒལཔའི་ ཤ་ཁྲག་རུས༔ རྩགསུམ་དཀྱིལ་འཁོར་ལྷ་ཚོགས་ཞལ་དུབསྟབ༔ སརྤབིགྷྣཱན་ཤ་ཏྲནམཱར་ཡཁཁ་ཁ་ཧི་ཁྰ་ཧི༔ ཧ་ཧ་| ༦
|ཐཏ|ཧི་ཧི་ཧ་ཧ་ཕཊྲ༔
བནིཁམོསསྦདཔནི། ལས་རྡོགྱིསབཟའ་བགལས་དངགངབགཡོན་དུ་ཐོགས་ན་ས། ཚོགས་ཀྱིམཆོད་པ་རྒྱདུརོལ༔ པདྨའི་ཕྱགརྒྱས་བླལཨ་ལ་ལ་ཧོཞེས་| ༠ དུ|
|
ར|ལུས་དཀྱིལ་གྱི་ལྷ་ཚགས་མཆོབདེ་བའིཉམས་བསྐྱང་ངོ་། །ལྡ་ བ་ལྷག་མ་གཏང་ནི། གསོག་འཇོག་མེཁར་ལྷག་མ་རྣམསབསྡུས་གཙང་སྨེ་བསྒེརིག་འཛིན་བླ་འི་ས་སྨོན་ལམ་ཏག ཨ་ཨཿ| |
| ཏ|ཧ༔
ལནགསྔུམ་ཆོད་ཞལཆབ་སྨན་རགགིས་བྲན། ཨེ་ཨཱ་རལླི་ཧྲི་ཛཿཞེསལྷགམགྲོནབཀུགག བྷྱོཿདཔལ་གྱི་བཀའ་ཉན་ཕོ་ཉའི་ཚོགས༔ ལྷམའི་ལོངས་སྤྱོད་དི་|༅
1=========================