1=༴======―==========―==========༴
|ལ|་༄༅། །ཟླམའི་ཐུགས་སྒུབ་བར་ཆདཀུན་སེལ་ས། ཟླམ་ནོར་ལྟའིབང་མཆོད་དགོསའདོད་སྯིཕུང་ཞེས་བྱ་བནུགས་སོ། ན་མཿཔདྨ་སཾ་བྷ་ཝ་གཙང་ཞིང་གབར་སྦར་བའིཔངགི་| |
|རྡ|མཆོསཅི་འབྱོབརྣམས།
རཾ་ཡཾཁཾ་གིས་སྦྱང་། ཨིཾ་ཨཱཿཧཱུྃ་བསང་རྫས་རྡོ་རྗེ་བངུག་སྤོས་ལས་བྱུང་བའིམ༦ཆོད་པའི་ཁྱད་པར་ཀུན་བཟང་རྣམ་པརརོལ་པའི་འོད་ཟེར་སྤྲིན་གྱི་ངྭ་བ་ཞིང་| |
| ཟ|
ཁམས་རྒྱས་པརབཀོད་པ་ལས་དགོས་འདོད་ནམམཁའམཛོད་ཀྱི་ཆར་རྒྱུན་མེད་དུ་འཇོ་བར་གྱུར། ཨོ་བཛ་སྥ་ར་ཎཁཾ། ཞེས་བྱིན་བརླག ཧྲཱིཿདུས་གསུམ་སངས་རྒྱས་| ཏྼ|
|ཟ|ཡོན་ཏན་མཇོད། |
འདོད་རྒུའི་མཆོག་སྩོལ་ཡིད་བཞིན་ནོར། །དབུལ་བའི་འཇིགས་སྐྱོས་ནོར་གྱི་ལྷ། །སྐྱེས་མཆོག་ཚུལ་བཟང་དབྱིངས་ནས་བཞེངས། །སྤྱན་འདྲེན་| པྟུ|
| |
གཤེགས་བཞུགསམི་མངའ་ཡང་། །ཐུགས་རྗེའི་ཡུལ་ལ་འཇུག་འི་རྩལ། །འདས་དང་མ་འདས་སྣང་ཚུལ་ལས། །ནོརབདག་བྱེ་བ་འབུམ་དང་བཅས། །བཀྲ་ཤིས་| |
|| |
གཙང་ཞིང་དགེབའིགནས། །དདམོསགདུང་བའི་མཁའ་དབྱིངས་སུ། །གྱེས་པས་དགོངས་ལ་པརྟན་པར་བཞུགས། །སྟོང་ལ་ཐབས་དང་ཤེས་རབ་ལས། རང་|༠ |
===========================1=ཞ