==―===―=================7==༔
| |གསུམལ། རཏྣ། པདྨ། ཀརྨ་རྣམས་སོ་སོའི་རིགས་བསྨུར་བའི་ཤམ་བུབཅས་གྲི མཚམས་བཞིར་ཤར་ལྷོ་ས་རྩམས་ཏེ་ལྷམི་གླུགནོད་སྦིན་གྱི་ནོར་བདགཁཞི་ཡིསྔགས་དང་། སྟེང་ཕྱོགས་ལྷ་ཡི་ཕྱྭ་གཡང་གིདངོསགྲུ་བ་| | |
| ཋ||སོགས་སོ་སོའ་ཤམ་བུཅན་གྭི མུཁྱདགཉིས
རིནཆེན་ཟུར་བརྒྱཀྱིར་ལྷོ་སོམཚམས་བཞིགནོདསྦྱིནརྟབདགབཞིའི་ངགས་མབུ། བང་མཛོད་དབྱིག་གི །ཅད་ཤེས་རྟ་ལི། ཟསགོས་བཅད་ཀརྐངཞི་ཕྱུས་ཀྱི|
|༡བྦ|ཀཡངགི་དངོསགུ
བ་སོགས་སོ་སོར་སྦར། ཕྱོགསབཞིར་རྒྱལ་ཆེན་བཞིའིསྔགསཞི་ལ་ཤམབུ་འོག་ནསདའཕན་གཀོམ་ལྟར་གྲི མུ་ཁྱདགསུམབར། ནོར་ལྷ་སྦི་དིགྱི་སྔགསང་བྱགསལ་རྟེནསྙིངརྣམས་ཀྱི་| རྕ|
| བྦ|མཐར།
ཨ། འདོདགུའིམཆོག་སྩོལ་དངོསགྲུབགཏེར༔ གས་ཚངགདང་། ཞལ་ནསསུསཁའི་ཤིབརྗོད་བཅསཕྲེང་དུ་དགོསསྯལ་འཁྱིལ་དུགྲི ཡིག་མགོ་རྣམསཕྱིར་བན། དེ་རྒྱབ་རྡོ་|
|ཕ|རདེ་རྒྱབ་ནོར་ལཛ
པ་ཏྲསབསྐོར། དེརྒྱབ་ཕྱོགས་མཚམསབརྒྱདདུ་ནོརབུ་འབརརེརེགྲི འོནས་འབྱུངབའིརིབུའིརྫས་ཀྱིསབྱུགས། སྦོངཁྲུས་བྨསྟེགསཁུརམཆོད་ཁབཅས་བཀོདལ་ལསཞུལྟར་ར་བསྐྱེད་|༠ |
| |
བསྟིམ་བཟླཔ་ཅི་འགུར་འདོདགསོལ་བརྟན་བཞུགས་ཤིས་རྗོ་བཅསལེགསར་གྺབ་ནས་ལྟེ་བ་མཉམས་ར་བལྟག བདུད་རྩི་ཆོས་སྨན། ས་རྒྱས་ཀྱི་འཕེལ་གདུང་ལྷའི་བ་་རྡོ་དུང། གླུའི་ཆུ་ཤེལམིའི་|གྔུ |
=====================1 =
NextPage