==========―===――=―=―=―===―==2==༔
|ལ|༄༅། །རྫོགས་མཛད་ཛམྦྷ་ལ། མ་ལུས་འགྲོ་བའི་རེ་སྐོང་ཕྱབ།་་༨ཚལབསྟོད། །ཐུགས་སྲོག་ཧྲཱིཿངམར་སྔགས་ཕྲེང་སྐོར། |འོད་ཟེར་ལྕགས་ཀྱུས་འཁོར་| |
| ཚ|འདས་ཀྱི། །
དཔལ་ཡོཐམས་ཅད་བསྡུས་ནས་ཐིམ། །ཞེས་བསྒོམས་ག ཨ་པདྨ་ཛམྦྷ་ལ་ཧྲཱིཿསྭཧཱ༔ ཞེས་བངླའི་དངོས་གཞི་བྱ། སྔགས་ཤསརྦ་དྷ་ན་མེ་དྷི་རཏྣ་བཱ་སུ་སིདྨི་| |
|བ|སྔུས་སྡུས༔
ཞེས་ཏགསའངཅིའགྲུབབཟླས་མཐར། བསྟོད་པ་ག ཨོ༔ པདྨའི་ནོར་ག་ཅེས་བསྒྱུབ་ཅམསམཆོ་དནཤིསརྗོདརྗེསམསེལྟརབྱ། གའུ་གལངརྟེན་|ཟ|
| |དུ་འཇོག
འདིསའབྱོར་བའི་ལོཔས་སྤྱོད་ཟད་མི་ཤེསབར་འགྱུར་པོ།ཛམྶ་ལལྗང་གུ་ཡང་གསང་ཐོརྟེནནས་བསྒུབཔ་ནི། ཐོཔ་དུམ་བུ་གསུམཔ་དཔྱདལེགས་པའི་ནང་དུ་སྐུ་དང་སྔགས་བྱང་། ཁྱདབར་ཤིང་ཏོགབིལྦ་ལ་|་3 |
|
ཕྱགམཚན་བྲིསགཞུགལ་སྟེགས་བུར་བཀོད། བསངསྦང་། ནམ་མཁའ་མཛོད་ཀྱིསྔགས་སྒྱཁརླབ། སྟོང་པའི་ངང་ལས་མཚན་ལྔན་གྱི། །བྷར་ནོར་བུའི་གཞལམེདཁང་། |འཛིག་རྟེན་འཇིག་| |
| ད|
རྟེན་ས་འདས་པའི། །ལོངས་སྤྱོད་དཔལ་གྱིས་གཏམས་པའི་དབུས། །པངྨ་ཟླ་བ་གྱས་པའི་སྟེང་། །ས་ཀྱི་ནོར་བདག་ཛམྦྷ་ལ། །སྐུ་མདོག་ལྗང་ནག་ཕྱག་གཉིས་|ཆུ|
====================1=༔
NextPage