=―=―====― ===―===―====―===
|༠༔ | ༄༅། །པས༔ འཁོར་གྱི་ཛམྦྷ་ལ་རིགས་བཞི༔ ནོབདག་གནོད་ཐྱན་ཇིག་རྟེནསྐྱོད་བསམ་གྱིས་མི་ཁྱབ་པའི་ཐུགས་རྒྱུདབསྐུལ་ཞིང་དམ་ཚིག་དྲན་ར་| |
| སཱ|བྱས་པས༔
དེ་རྣམས་ཀྱི་ཐུགས་ཀ་ནསརང་འདྲ་འི་སྤུལ་པ་དང་ཡང་སྤུལ་ཉི་ཟེར་གྱི་རྡུལ་ལྟར་འཚུས་ཤིང་གློག་ལྟར་འཁྱུག༔ འོད་དང་འོད་ཟེར་འབར་ཞིང་ཡོ་ས་འཁོར་| |
|
|
ས|ཐིག་ལེའི་རྣམ་པར་སྤྱན་དྲངས་ཏེ་སློབ་མ་དང་དབང་རྫས་ལ་ཐིམ་པར་མོས་མཛོད། སྤོས་གཏུལ་མདའ་དར་གཡབཅིང་དབྱངས་དང་བཅས། ཧཱུྃ་ཧྲཱིཿའོད་གསལ་སྤྲོས་དང་བྲལ་|ཏ|
| ལྱ|བའི༴
སོགསཀལད་འགས་རྒྱསཁ་བརྟན་བྱེདསྡབར་བཏང་། དེ་ལྟར་ཕྱྭ་གང་བཀུག་ས་བསྟིམ་པས་ནུས་པ་དང་ལྡན་པར་བྱ་བའི་ཕྱིར་སྐུ་གསུང་ཐུགས་ཀྱི་དབང་མཐའ་བརྟེན་ང་| |
| ཐ|
བཅས་པ་རྣམས་སུ་ཡོད་པ་ལས། དང་པོ་སྐུ་ཡི་དབང་གི་སླད་ངུ་གཏེཾར་བུམ་ནོར་ལྷའི་ཕོ་བྲང་དངོསསུ་གསལ་བའི་ལྷ་ཚོགས་རྣམས་ཀྱི་སྐུ་ས་བྱིན་བས་དངོས་གྲུབ་ཇའ་ཟེར་|ཿ|
==========================༔
NextPage