བགྱུད༔ གལ་མེ་ལྟ་བུར་འཁོར་བ་ལས༔ བདེ་འི་སྒ་དང་འོད་ཟེར་གྱིས༔ ཁམས་གསུམ་སྣོད་བཅུད་སྣང་ཞེན་སྦྱངས༔ ཕྱོགས་ལ་ཀུན་ནན་དྲངས་ཟྭ་
ལསརགྲི་ཞལ་ནུས་ང་གགར་
ཞུ༔ ཉིས་སུ་མེད་ར་བྱིན་བརླབས་ན༔ ཡུམ་གྱི་མཁའ་རུ་ཁི་པ་ལས༔ བདེ་སྟོང་སྲས་ཀྱི་རྣམ་ར་བཞེངས༔ དེ་ལས་
སངས་གྱས་མཛད་པ་བསྒྲུབ་པར་ས༔ ཨ་ཨཧཱུཾ་མ་ཧཱ་གུ་རུ་པདྨ་ཛྲ་དྷཱ་མ་ཧ་ཡེནམ་སྭཱ་ཧཱ༔ ཞེན་པ། བདེ་ཆེན་གྱི་པང་ང་། ལུས་ཀྱི་ལྷ་ལ་
། ཨ་ཨཱཿ་ཧྲཱིཿཛ་གུ་རུ་དྷེ་ཝ་དྷྰ་ཀི་ནཱི་སབོ་སིདྡྷི་ཕ་ལ་ཧཱུཾ་ཨཱཿམཧཱ་སུ་ཁ་གཱ་ན་དྷྰ་ཏུ་སིདྡྷི་ས་མ་ཡ་ཧཱུ༔
བདེ་བ་ཆེན་པོ་ལས་སྦྱོར་གྱི་ཚུལ་དུ་ཟླ་བ་སྟེ། སྣང་སྲིད་གཞིར་ས་
ང་2
ད་བསྐྱེད་རིམ་ཡོངས་སས་ལས། བུ་མ་པ་སོགས་མིལྟོས་ཀྱང་། ལས་དང་པོ་པ་ལ་ནམ་གསལ་བའི་ཕྱིར། བུམ་པ་བྟཱཾ་ལས་གཞལ་ཡས་ཁང་༔ མཚན་ཉིད་ཐམས་ཅད་ཡོང་ས་་ཙཱ
རྫོགས་དབུས༔ རིག་འཛིན་བླ་མའི་ལྷ་ཚོགས་ས༔ སྣང་སྟོང་ཆུ་ཟླ་ལྟ་བུར་གསལ༔ རང་གི་ཐུགས་སྲག་སྔགས་ཕྲེང་ལས༔ འོད་ཟེར་མ་ཆད་པའི་ཚུལ་དུ་