ུ ༠ ༄༅། ༠ ༄༅། ཥིགས་ཆོས་ཀྱི་ང་པའ་པའི་ཆ་ཀུན་བལགས་དཆེདང་ོར་བུའི་སྡེརང་ལོ་ཞེ་བདུཞཔར། ར་པས་ཆོས་གགལ་འི་དཀར་ཕྱོགས་ཀྱི་གསཔང་པོ་བ་ྲོ་བཞིན་གྱི
ིའགུབ་ལ། སུང་གི་ཡོན་ཏན་གྱིགནས་མཆོག ཡེགྱལ་མའམ་ད། ྟེན་ོག་འགྱུར་མེདང་ཆོགགར་འི་ཡི་གེ་པ་ི་ནང་རིག་པའི་བློ་གྲོས་ྨ་ཡེ་ཤེས་བགྱིས་པ་བ་གཏེར་གྱི་བསྟན་པ་
ྱོགས་དུས་ཀུན་ཏུ་གྱབའི་གྱུར་ག ]་ཤུབཱཀྐ། །།
འསྤྲ