འུ ༠ ༄༅། ས་ཐམས་ཅཧཱུཾ་ཨ་སྭཧཱཿམཱུཾ་ལཱཾ་མཱཾ་པཱཾ་ཏཱཾ་ས་བདུད་རྩོ་ལྔ་དང་མར་ར་ར་གྱུར་པ་སོ་སོའི་ས་བོན་གྱིས་མཚན་པ་དང་ཅས་པའི་འོ་གི་རླུང་གཡོས་
ཿམེ་སྦ
ས་ཐམས་ཅད་ཞུ་ཞིང་འདྲེས་པའི་སྟེང་གི་ནམ་མཁལ་ཨ་ཨགི་ཡི་གེ་སུམ་གནས་པ་ལས་འཕྲོས་པའི་འོད་ཟེར་གྱིས་དེ་ཞིན་ཤེགས་པ་ཐམས་ཅད་ཀྱི་ཐུགས་ཀ་
འཡེ་ཤེས་བཙིཀུ་ཡི་གེ་གསུམ་ལ་ཐིམ་སྟེ་རིམ་ར་ཞུ་བ་ས་དམ་ཚིག་གི་ས་ང་རོ་ཅིག་ཏུ་གྱུར་ར་བས་ལག་གནག་ས་ཨོས་སྦཱ། གཡས་གང་འས་དྲ
སྦསྤེག སྙིམ་པ་བཀན་ཏེ་
ཧཱུཾ་གིས་ཁ་དོག་དྲི་རོ་ཕུན་སུམ་ཚོགས་པར་བྱས། ན་མཁའ་ལྡིང་གིས་ཧོཿཞེས་ཟག་མེད་ཀྱི་ད་བསལ་ནས་ས་བརླབ། གཉིས་པ་ཙམ་ཆོས་སླི་ལལ་ནི། ཧཱུཾ། ། བླ་མ་་25 ་
ཡིམ་མཁའ་འགྲོ་ཆོས་སྐྱོང་རྣམས་ར་འདིར་གཤེགས་དགྱེས་པའི་གདན་ལ་བཞུགས་སུ་གསོལ། བྱིན་རླབས་ཀློང་ཡངས་ཙདབླམ་ད། །དངོས་གྲུབ་ག་
ཡིདམ་ཞི་ཁྲོའི་ལྷ། །དགོས་འཆར་ས་དཔའ་བོ་མཁའ་འགྲོའི་ཚོགས། །མཆོད་གཏོར་འདི་བཞེས་བཅོལ་བའི་ཕྲིན་ལས་མཛོད། །མཁའ་ལྟར་ཁྱབ་པ་ལེགས་ན་