མགོ་ཅན་ལ༴ ནགལ་འབྱོར་སྔོན་མོ་བུམ་པ་འཛིན༔ ཆུ་སྲིན་མགོ་ལ༴ ནལ་འབྱོརོ་སྔོ་སྐྱ་པུཎྜ་འཛིསྡིག་པའི་མགོ་ལ༴ ནོ་ལ་འབྱོར་ནགམོ་ཐོད་རློནའཇིན༔ ཁྲ་མ་གོ་
ཅན་ལ ༤ ༤ ༴ ན་
ལ་འབྱོར་དམ་ནག་རྱུཞགས་འཛིན༔ ཝ་མ་གཅལ༴ རྣལ་འབྱོར་གམབཾཆེན་འ0 ཛིནསྟག་མགཅལ༴ རྣལ་འབྱོར་དམར་མོཁོག་ཆེན་
ཎའཛིན༔ རོ ༩ དམགཅནལ
རྣལ་འབྱོར་ར་ག་རྡོར་་དབྱུག་འཛིན༔ རྟ་མགོ་ཅན་ལ༴ ནྲལ་འབྱོར་དཀར་་དར་་བྷ་རྡྷམའ0 ཛི་ནཁྱུང་མགོ་ཅན་ལ ༤ ༴ ནལ་འབྱོར་་
བ་7 ཇ་ད་མ་ངསེརབྱི
བམ་འཛིནཁྱི་མགོ་ཅནུལ༴ རྣལ་འབྱོར་དཀར་དམར་དྨ་འཛིན༔ པུ་ཤུད་མགོ་ལ ༤ ༴ ནལ་འབྱོར་ང་མར་བྷརྡྷསྐྱ་འཛི་ནཤ་བའི་མགོ་ལ༴ ནགལ་ངང
འབྱོར་ལྗང་ག་རྡེའུ་ཆུང་འཛིན༔ སྤྱང་ཀིའི་གོ་ལ༴ རྣལ་འབྱོར་དམར་སེར་མེ་སྒོ་ནའཛིན༔ སྐྱིན་མགོ་ན་ལ ༤ ༴ རྣལ་འབྱོར་ལྗང་སེར་མ་ཆེ་བ་འཛིན༔ ཕག་མགོ་ཅན་ཙཱ
ནལ་འབྱོར་ང་སྔོལྗ
ན་དུང་ཁྲག་འཛིན༔ ཁྭ་མགོ་ཅན་ལ ༤ ༴ རྣལ་འབྱོར་དམར་ལྗང་མ་ཆེན་འཛིན༔ བ་ལ་ང་མགལ ༤ ༴ ནལ་འབྱོར་ལྗག་དུད་རྩིསྲ