ཏཥཾའ ༠ ཐུང་༔ ྦྲུལ་མགོ་ཅན་ལ༴ ྣལ་འབྱོར་ནག་མོ་ལྕགས་ཀྱུ་འཛིན༔ ཁུ་བྱུག་མགོ་ལ༴ ྲགལ་བྱོར་སྔོན་མོ་ཞགས་པ་འ0 ཛིན༔ ར་མགོ་ཅན་
ྣལ་འབྱོར་དམར་མ་ལྕགས་སྒོགསྔེམ༔ སེང་མ་གྲོ་ཅནལ༴ ྣལ་འབྱོར་ལྗངག་ིལ་བུ་འཛིན༔ སྐྱ་གའི་མོལ༴ མིགས་མེད་ཆོས་ཀྱི་སྐུལྱག་འཚལ་
ཐངས་སྤྱོ ༩ ད་རྫོགས་པའི་ས་ལ༴ ིར་ཡང་སྤྲུལ་པའི་སྐུ་ལ ༤ ༴ ི་འགྱུར་རྡོ་རྗེའི་ས་ལ༴ ངོན་པར་བྱང་ཆུབ་སྐུ[་ལུས་གསུམ་ྱལ་བ་ུན་གྱིས་བྒུབསཔའིདྲ
ན་ས༔ ཚོགས་གཉིས་རྫོགས་སས་ཡོནཏནམཐརཕྱིནཔ༔ ྐདྲང་ེ་ཤེས་ཚོགས་ལྱག་འཚལལབྱུང་བ་ེན་པོ་ལྔལས་ྐརཞེངས་པ༔ ྟག་པི་རྦྱལམ་ལྔ་་72 དྦོ་
ང་བཞིན་གདོད་མའི་དབྱིངས་ལས་གྲུབ་པ་ོ༔ ས་ྱི་ཡུམ་ཆེནལྔ་ལྱག་འཚལལ༔ ྱུའབྲས་བྱང་ུབ་ེམས་དའི་སྤྲུ ༩ ལ་པ་ྷེ༔ མཁའ་འགྲོ་སུམ་ཅུ་
ཉིས་ལ༴ ག་ཎ་པ་ིའི་སྤྲུ ༩ ལ་པ་ྟེགིང་ོ་རྣམས་ལ༴ ལྷ་མོ་དཔལ་མོའི་སྤྲུལ་པྟེ༔ གིང་མནས་ལ༴ ཇིག་རྟེན་ཁམསནབངམཛདམ༔ འཇིགས་བྱེད་ར