སྒྱུ་མ་ཡིན་པར་མ་ཤེས་ཏེཟང་ཟིང་ནོར་ལ་ཆགས་པའི་སེམསནི་སྐྱེས༔ ཆོས་ཉིད་སྐྱེམེད་ཆགས་པ་མེཔརའཁོར་བ་རང་བཞིན་མེད་པར་ས་༦
དངོས་པོ་མཚན་མའི་ཆོས་ལ་རྟག་པར་འཛིནམི་དགེའི་ལས་ཀྱིས་མཚན་མར་འཛིན་ར་བྱེད༔ བྱང་ཆུ༴བ་སྐྱོན་བྲལ་ཀློང་དུམཉམ་པའི་དོན་མ་ཉམཔརམ་
རྟོགས་པ་ས༔ ཉེན་ཤེས་འཁྲུལ་པའི་གྲོགས་ལ་རྟག་པར་འཛིན༔ མི་ཤེས་སྐྱེ་བོའི་སེམས་དི་ཡོང་རེ་གོལ༔ མཉམ་ཉིད་ཆོས་ཀིཀླངདུ༴ ཆོས་ཉིད་བདེན་པའི་དོན་
པཱདང་འཕྲདན༔ བདེན་པའི་དོན་བོམི་ལསབརྩོན༔ སྟོན་འི་བཀའ་བོར་མི་ཆོས་གཡེང་བས་སླུས༔ ཆོས་ཉིད་བདེ་ཆེནཀློང་དུ༴ རིག་པའི་ཡེ་ཤེས་ང་
མ་གྲོས༔ རང་རིག་དོན་བོར་གཡེང་བའི་ལས་ལ་བརྩོའདི་འདྲའི་དོན་མེད་སེམས་ཅན་སྙིང་རེ་རྗེབསྙེན་བསྲིང་མེད་པའི་ཀློང་དུ༴ ཡེ་ཤེས་ལྷ་དང་སྲུང་མ་
དམ་ཚིག་ཅན༔ དམ་ཚིགཞུང་བཞིན་སྒྲུབ་པ་ནོལ་འབྱོར་ལ༔ མ་རྟོགས་ལྟ་འི་གལ་སྒྲིར་ན༔ ང་གནོང་འགྱོདཔའི་སེམསཀིསམཐོལལ་་རེ