ཕྱག་ང་འཛིནགསདང་༔ ཐབས་དང་ཤེས་རབ་མངོན་སྤྱོད་སྦྱོར་བ་ང་༔ སེར་སྣ་འཇུར་གེས་ན་གྱི་ས་ང་ནོར༔ ཐབས་མཁས་འོད་ཟེར་ཆུ་ལདུ་མ་བྱིན་
བླ ༩
ངས༔ སེམས་ཅན་དོན་དུ་འཕགས་པ་ཆོད་པ་དང་༔ གསང་སྔགས་ལྟ་སྤྱོ ༩ ད་གཞན་གྱིས་མ་རིག་ཅིང་༔ གཏིང་དཔག་དཀའ་ཕྱིར་རྫུན་དུ་སྨྲ་བ་ང་༔ ཞིང་བཅུ་ཞེ་གཅོད་༠
དྲག་ཤུལ་སྤྱོད་པའི་སྔགསབཀའ་དང་གཞུང་ལས་དེ་ལྟར་བྱུང་བཞིན་དུསྤྱ ༩ ད་ཅིང་ཉམས་སུ་བླངས་བ་ཟོདཔརགསོལ༔ ཤེས་པར་བྱ་བའི་དམ་ཚིག་ལྔ་པོལ༔ ཕུང་་རཉ
བརྗཔོ་ལྔ་དང་ན
ཤེས་དབང་པོལྔ༔ འབྱུང་བ་ལྔ་དང་འདོད་པའི་ཡོན་ཏན་ལྔ༔ ཁ་དོག་ལྔ་དང་མན་ལྔ་སོགསས༔ རིགས་ལྔ་ཡེ་ཤེས་ལྔ་ཡི་རང་བཞིན་ལས༔ རི་ག་ས་་ཟཉ
ཀྱི་ཡུམ་ལྔར་ཤེསཔར་བྱའོཞེས༔ རྱབའི་བཀའ་ས་དེ་ལྟར་བྱུང་བཞིན་དུ༔ ཤེས་བ་ཞན་ས་དེ་ཉིད་རྟོགསཏེ༔ པབཀའང་གཞུང་ལས་འགལ་ར་བཟོདཔར་
གསོལ༔ སྒུབ་པར་བྱ་བའི་མ་ཚིག་ལྔ་པོ་ལ༔ སྣོད་བཅུད་སྣང་སྲིདམ་ལུས་ཀུཡེ་ནས་སངརྱས་ས་ལྔཡི་རང་བཞིན་ལ༔ ག་གི་ང་བྱིངལས་གཞན་ན་བུཉ