རཏྲ ༠ ས་ན་མོ་ཁོམེགནས་གྱུརཔ༔ དབང་ཕྱུག་སྲིནའི ༤ ༴ ནག་ཆེན་ཆུང་གནས་གྱུར་པ༔ ཟ་བ་མ་ཡིབྷྀགའི་ཆུང་མགནྲས་གྱུར་1
དགའ་བ་ཡི ༤ ༴ སྟོབས་བཟང་ཆུང་མ་གནས་གྱུར་པ༔ ཁྲག་འཐུང་མྱོས་མོའི༴ ནྶ་མཐོས་ཆུངགནསགྱུར་པ༔ ཅིག་པར་སྦྱོང་མའིའདོད་ལྷའི་ཆུང་མ་1 «
གནས་གྱུར་པ༔ ཡིད་འཕྲོག་མ་ཡིནོར་སྲུང་ཆུང་མགནསགྱུརཔ༔ དབང་ཕྱུག་གྲུབ་མོའི༴ རླུང་ལྷའི་ཆུངམགནས་གྱུར་པ༔ དབང་ཕྱུག་རླུང་མོའ་༴ སྐྱོད་མཁོ་འ ང
ཟོམེ
ད་གནས་གྱུར་པ༔ ཁྱོ་མེད་མཡིམེ་ལ་འཆང་མགྲར་པ༔ དབང་ཕྱུག་མ་མོ་འ༴ ས་བདག་ཆུངམ་གནས་གྱུར་པ༔ དབང་ཕྱུག་མོའ༴ ~ ག་ཤིན་རྗེའི་
ཆུང་མ་
གནས་གྱུརཔ༔ ནྲ་གོབྱེད་མོཡི༴ བག་གསཀྱིཆུངམགནསགྱུརཔ༔ སྣ་ཆེན་མཡིཆུ་ལྷའི་ཆུང་མགནས་གྱུར་པ༔ ཆུ་ལྷ་མཡིནག་ཆེན་ཆུངམ། 
གནས་གྱུར་པ༔ མ་ཧཱ་ཀཱ་ལི་འི་༴ ར་གདོང་ཆུ་ང་མ་གནས་གྱུར་པ༔ ཙ་ཀ་ལིཡི༴ བུསྣམའི་ཆུང་མ་གནས་གྱུརཔ༔ ཀུམྦྷ་ཀ་རྞའི༴ གསུས་ཁི་མ་ཆུང་མ་གནས་གྱུར་ཿ