ས་རིགས་ལྔའི་དབང་ཆོག་རྫོགསཔརགྱུར༔ ཨ་ཨཿཧཱུཨོཧཱུཏྲཱཧྲཱིཿ་ཨཿཨ་བྷི་ཥིཉྕཧཱུ༔ གཉིས་པ་ེ་ཤེས་པ་གུག་ཅིངབསྟིམིདྱངས་དང་རོལ་སོསྤོས་ད་ང་བ
ས། ང་གི་ཐུགས་ཀའི་ས་ོན་ལས་ོད་ཟེར་འཕྲོས་པས་སྐུ་གསུམ་གྱི་ཞིང་དཔལ་རི་པདྨ་འོད་ཀྱི་ཕོ་བྲང་ནས་ུ་རུ་པདྨ་ཐོད་ཕྲེང་ཅལལ་ཁོར་ཀོན་མཆོག་རྩ་བ་སུམ་གྱི་ལྷང
ཟ་ཚ
ོགས་ཀྱིས་སྐོར་བ་དུན་གྱི་ནམ་མཁརབསམཛཿཧཱུཧྲཱིཿཡུལ་གྱི་མིང་ནི་ལྷོ་ནུབ་རྔ་ཡབ་གླི ༩ ང་༔ ས༔ སྤྲུལ་པའི་ཞིང་མཆོག་པདྨ་དྲསྐུ་གསུམ་དབྱེར་མེད་ཨ་
ཛརྱན་ཐོད་ཕྲེང་སྩལ༔ བ་འབྱམས་རྩ་གསུམ་རྒྱ་མོབཅས༔ ོས་པི་གས་དིར་གདུང་ས་སྤྱན་འདྲེན་ན༔ ུགས་རྗེའི་ཐུགས་དམ་བང་གིས་གཤེགས་ཏཇྱ
ས་ྱང་༔ བར་ཆད་ཀུན་ལ་ཆོག་ཐུལ་ཆོག་ཐུན་དངོས་གྲུབསདལ༔ ཨཾ་ཨཿཧཱུཾ་བ་ཛ་གུ་རུ་པདྨ་ཐོད་ཕྲེང་རྩལ་བཛ་ས་མ་ཡ་ཿསིདྡྷི་ཕ་ལ་ཱུཨཿཿཧཱུཾབཾ་ཧོཿསུམ་པ་བནུགསསུ་འཱ
གསོལ་བནིཧཱུཾཧྲཱིཿཡ
ིད་འོང་ོ་བྲང་ཛེས་པའིགཞལཡས་དིན་ཆེན་ེང་ཁྲི་པདྨ་ཉི་ཟླའི་གདན༔ མ་ཧ་གུ་རུའི་ལྷ་ཚོགས་འཁོརདང་བཅས༔ དགྱེས་ཤིང་ི་དྲ