སེམས་ནི་བླ་མེད་མཆོག དམ་པ་དག་གིས་བསྐྱེད་ར་བགྱིཚུ་༴ལ་ཁྲིམས་ཀྱི་ནི་བསླབ་པ་དང་། དགེ་བའི་ཆོས་ནིསྔུདང་། །།སེམས་ཅན་དོན་བྱེད་ཚུལ་ཁྲིམས་
ག་སུམ༑ སོ་སོར་བར་ན་པོར་གཟུང་བར་བགྱིསངས་རྒྱས་ཆོས་དང་དགེ་འདུན་ཏེ། བླ་ན་མེད་པའི་དཀོན་མཆོག་གསུམསང་སརྱས་ན་ལ་འབྱོར་ལས་སྐྱེས་པའི།
ད་མ་པ་ང་བརྟན་པོར་ཟུང་། །རྡོ་རྗེའི་རིགས་མཆོག་ཆེན་པོ་ལ། །རྡོ་རྗེ་དྲིལ་བུའི་ཕྱག་རྦྱཡང་། །ཡང་དག་ཉིད་དུ་གཟུང་བར་གྱིརིན་ཆེན་རིགས་མཆོག་ཆེན་པོ་
ངི)ཡི། །དམ་ཚིག་ད་ང་འོང་ལ། །ཉིན་རེ་བཞིན་དུ་དུས་དྲུག་ཏུ། །སྦྱིན་པ་ནམ་བཞི་རྟག་ཏུ་སྦྱིབྱང་ཆུབ་ཆེན་པོ་ལས་བྱུང་འ། །པདྨའི་རིགས་མཆོདྲཔ་1
ཕྱི་ནང་གསང་བའི་ཐེག་པ་གསུམ། མ་པའི་ཆོས་ནི་མ་ལུས་གཟུང་། ལས་ཀྱི་རིགས་མཆོག་ཆེན་པོ་ལ། སྔོམ་པ་ཐམས་ཅད་ལྔནཔར་ནིརསཡང་དག་ཉིད་དུ་
གཟུང་བར་བ
གྱིམཆོད་པའི་ལས་ཀྱང་ཅི་ནུས་བགྱ། །བྱང་ཆུབ་སེམས་ནི་བླ་ན་མེད། །དམ་པ་ད་བགྱི་ཞིང་། །སེམས་ཅན་ཀུན་གྱི་དོན་གྱི་ཕྱིར། །བ་ག་ངོ