| ==―====―=―========―=======――༢=
|ཟ|༄༅། །རྟེན་ལམ་གྱི་རྨངད་སྐྱབས་སུ་གྲོ་ཞང་སེམས་བསྐྱེད་དེ། ཚོགས་བསགས་པ་རྣམས་སྔོངུ་འགྲོ་དགོསཔས། མངུན་གྱི་་ཚོགས་རྟེན་རྩགསུམ་རྒྱལ་| |
| |
རབ་འབྱམས་རྡོ་རྗེ་སློབ་དཔོན་གྱི་གསངབ་གསུམ་དང་རྣམ་དབྱེར་མེད་ར་ཞུགས་པའི་སྤྱན་སྔར་དགགཞན་སེམས་ཅན་ཐམས་ཅད་དུས་འདི་ནས་བཟུང་སྟེ་སྙིང་པོ་བྱང་ཆུབ་||
|
བ|མཆོག་གི་གོ་འཕང་ལ་མ་རེགགི་ར་ངུ་སྒོ་གསུམ་ཇུག་གཅིག་པས་སྐྱབས་སུ་གྲོ་ཞང་བྱང་ཆུབ་ཆེན་པོར་སེམསསྐྱེད་དང་། བསགས་སྠྱང་སྤེལགསུམ་གྱི་གནད་བསྡུས་| ༦ | ་
| |
བངུན་རྣམ་ག་བཅས་འབུལབར་བགྱིའོ་སྙམ་པའི་ཡིད་ཀྱིས་འདི་དག་གི་རྗེས་ཟློས་ལནགསུམ་ངུ་མཛོད། ན་མོ། དགདངམཁའམཉམ་སེམསཅན་མ་ལུསཀུན༔ སོགས་|ཟ|
| |ལསགཞུད་ལྟ
སྐྱབས་སུ་མཆི༔ ལན་གསུམ། ཧོསྔོན་གྱི་གྱལ་སྲས་དང་བཅས༴ སོགས། སྒྲུབ་པར་བགྱི༔ གསྔུག ཨཾ་ཨཱཿཧ་ཧྲཱིཿརིག་འཛིན་པདྨ་འབྱུང་| |
|
ཿགནས༴ སོགས། སྙིང་པོཐོབ་ཕྱིར་བསྔོ༔ ཅེསགསུམ་རེབྨདེ་ནས་གསོ་སྦྱོང་ལ་ལཇུག་པའི་ལྟུང་བ་བཤགས་པ་གཉིས་ལས། སྵར་སྡོམ་གསུམ་ལསལ་འི་ས་||
========ས=======