། =――====―=―==―=―==――=―==―=― ―=―=―==― ==༴
| |གིས་མེ་ཏོག་གི་ཕྲེང་བ་དེ་ཉིད་བླས་ཤིང་ཅོད་ན་དུ་བྱས་ཏེ་ཁྱེད་རང་གི་སྤྱི་བོར་དབང་རྟགས་སུ་བཅིངས་པར་མོས་མཛོད། ཧོབསྐལ་པ་སྔོན༴ སོགས། དཀྱིལ་འཁོར་གྱི་|
|སྠཱ|
གཙོ་བོ་དང་དབྱེར་མེད་པའི་སློབ་དཔོན་གྱི་ཐུགས་ཀ་ནསཡེ་ཤེས་ཀྱི་འོད་ཟེར་གསེར་གྱི་ཐུརམ་ལྟ་བུས་ཁྱེད་རང་རྣམས་ཀྱི་མ་རིག་པའི་སྒྲིབ་གཡོག་ང་། མིག་ས་ལྷན་ཅིག་ཏུ་| ཛྭ|
| ཀ|
གསལ་བརམོས་མཛོད། ཧོཇི་ལྟར༴ སོགས། ཐོབ་པར་གྱུར། དགྱིལ་ཁོཐོངནབནི། སློགདབོན་གྱིས་ཕྱགཤིང་ཐོགས་ག ཧེམཎྜལ་ལ་པ་ཤ། ཞེབལྟབར་བསྐུལ་|
| ཏྱ|ནས།
དེ་ང་སྲུང་བའི་འཁོར་ལོའི་མི་ཕྱེད་པར་བཅིངས་པའི་སྣ་ཚོགས་པདྨ་འདབ་མ་འབུམ་ལྡན་གྱི་ལྟེ་ར། ཞིངཁམས་ཀྱི་བཀོད་པ་ཐམས་ཅད་ཡོངས་སུ་རྫོགས་པ། རྟེན་|
| ཟ1|འབྲེལ་
དག་པ་སྣ་ཚོགས་རྡོ་རྗེ་རྭ་བཙུ་གཉིས་པའི་ལྟེ་བ་ལ། ཡེ་ཤེསརིན་ཆེན་འབར་བའི་གཞལ་མེདཁང་ཆེན་པོ། ཡོན་ཏན་དཔག་མེད་རྒྱས་པའི་བརྡར། གྲུ་བཞི་པ། ལྷག་1 |༠ ༴ |
| |
པའི་ཡེ་ཤེས་རིན་པོ་ཆེའི་གློ་འབུར་གྱིསམཇོས་ག ཡེཤེས་རིན་ཆེན་སྣ་ཚོགས་པའི་ཕྲེང་བ་དང་། ཆུན་འཕྱང་ང་། ཤར་བུ་དང་། མདའ་ཡབ་སོགས་མི་སྒྲིབ་པར་གསལ་|བྲཿ|
=============================༔