|============|
| |======================༴ |
| སྨ| | |༄༅། |གྲོ། དདོསགཞི། རྗེས་སོ། །དང་པོ་ནི། བརྒྱུད་འདེབས་ས་རྩམས་ཏེཐུགས་སྒུབ་ཀྱི་ཕྲིན་ལས་| | | |
|
ཚང་བ་ཛཔཁང་ངབྱེ་བ་བསྙེན་སྒྲུབ་ལསགསུམ་གྱི་བཟླས་པ་གྲུབ་ནས། གཉིས་པ་ཞི་ཁྲོའི་གཞུང་བསྲང་བ་ནི། བདག་དངམངུན་བསྐྱེད་ཀྱི་| | |
|ད| | |ཐུགས་ཀ་དང་སྤྱི་
བོར་གདོད་ནས་ཡོངས་གྲུབ་ཆེན་པོའི་ཞི་ཁྲོའ་ལྷ་ཚོགསགསལ་བ་ནི། བྷྣ་ནི་འབྱུང་ལྔ་འདུས་པའི་གཞལ་ཡསཁང་གི་ས་| | | ཌེ|
| | | |བོན།
བིཤྭ་བི་ཤུདྡྷེ་ནི་རྣམ་པར་རྟོག་པ་སྣ་ཚོགས་ག་པའོ། །དེའང་གཙོ་བོའི་ཐུགས་ཀར་འོད་ལྔ་ལཁྲུགས་པའི་ཀློང་ངུ། བྷྣ་ཡིག་སྨུག་| | | |
| ༢=====================༢ |
===================༔