=༢=―======――=―==―===―=―=« ― ====―7=
|་ས|༄༅། །ཉི་ཟླའི་གྭའུའི་རྒྱས་གཏོར་ས་ཟེགས་མ་མཁའ་ལ་སྤྲིན་ལྟར་ཆགས་པ་ལསྭ་བངུད་རྩི་ཆར་ལྟར་བབས་པས་རྩ་གསུམ་ལྷ་ཚོགས་མཉེས་ར་|
|
སྨ༡|བསམ༑ སྔགས་དོན་བདུད་རྩི་ཆེན་པོ་ཐམས་ཅད་ཞེས་ཤིག་ཅེས་པའོ། །ལྷ་ཚོགས་རྣམས་ཀྱི་དངོས་གྲུཔ་འབྲུ་གསུམ་གྱི་རྣམ་པརབངུངརྩིས་ནང་དུ་བཔས་པས་མཐེབ་སྲིན་གྱིས་||
|
བླངས་ཏེ་རང་གི་གནས་གསུམ་བྱུགས་ཤིངམྱང་བས་སྐུ་གསུང་ཐུགས་ཀྱི་དངོས་གྲུབ་ཐོབ་པར་བསམ། །རཀྟ་ནི། མསགསུམ་གྱི་དོཔ་ལ་ཆགས་པའི་འཛིན་པ་ཐམས་ཅད་|
|
ར|བསྒྲལ་བའི་གས་མེད་ཆགས་བྲལ་སོ་སོར་རྟོག་པའི་ངོ་བོ་དམར་ཆེན་རཀྟའི་མཆོད་པ་འདི་བདག་སོགས་གདུལ་བྱ་རྣམས་ཀྱི་ངུག་གསུམ་གྱི་རྣམ་རྟོག་སྦྱང་ཕྱིར་ཞི་ཁྲོའ་དཀྱིལ་འཁོལ་|ངཱ|
| |
འབུལ་གྱི་ཞེས་སུ་གསོལ། །སྔགས་དོནརཀྟ་ཆེན་པོ་ཐམས་ཅད་སོ་སོབཞེས་ཞེས་པའོ། གཏོརམ་འདོད་ཡོན་གྱི་རང་བཞིན་ཡེ་ཤེས་ལྔའིམཆོད་སྤྲིན་སྤྲོ་བ་སྤྱན་སོགས་ལ་|
| ཐ|འབུལ་ཞིང་།
ལྷ་མོ་རྣམས་སོ་སོར་བསྟིམས་པས་མཉེས་པར་སམ། གཏོརམཆོད་ཀྱི་སྔགས་བརྗོད་ཚེ་བདུད་རྩིས་ཏོམ་ལན་གསུམ་བྲན། རཀྟའི་ཚ་རཀྟ་ལན་གསུམ་|དྲ་ |
1=====================1