1==―=―=========―=― =―==― ====༴
|རུ|༄༅། །རྣམ་པར་དག་གོ་ས་སོ། གསང་བ་བླ་ན་མེད་པའི་མཆོད་པ་འདི་ལ་རྟེན་ནས་འཁོར་བའི་འཁྲུལ་རྟོག་ཐམས་ཅད་བསྒྲལ་ནས་ཆོས་ཐམས་ཅད་མ་| |
|མ༡|ཉིད་
སྤོས་པ་ཐམསཅདདང་བྲལ་བའི་ཡེ་ཤེས་ཆེན་པོའི་འདོད་པའི་ཡོན་ཏན་ལྔས་ཆོདཔའོ། །བསྟོད་པའི་མཆོད་པ་ལ་ཞི་བ་ང་ཁྲོ་བོའོ། །དང་པོ་ཞི་བ་ལ། ཕྱོགས་བཅུ་ངུས་| |
| ནྠ|བཞི་སོགས་ཤྭ་ལོ་
ཀ་ལྔས་བསྟོད། ཡུལ་གྱི་སྐྲ་གསུང་ཐུགས་ཡོཏན་ཕྲིན་ལས་ལྔ་ལ་འབྲས་བུ་ཉེར་ལྔདང་ལྡནར་སྟོཅིང་། ཐམསཅདམ་ལུས་སོས་ཤྭ་ལོ་ཀ་གཅིག་|
|
བ|གིས་སྤྱིར་བསྟོད་པའོ། |ཁྲོ་བོ་ལ་དེ་བཞིན་ཤྭ་ལོ་ཀ་ལྔ་དང་། ་རྗེ་བྲག་ཆེན་སོགས་ཀྱི་སྤྱིར་བསྟོད་པའོ། །དེའང་ཞི་ཁྲོ་གཉིས་ཀར་ཆོསཅན་འཁོར་འདས་ཀྱི་ཆོས་ཐམསཅད་| 8 |
| |
ཆོས་ཉིད་འཔྲས་བུ་ལྔར་ཡེ་ནསགནས་པའོ། །ཛི་ལྟར་ཞེ་ན། མཚོ་གཅིག་ཏུ་གངས་ལྔ་འཆར་བ་དང་། ས་གཅིག་ཏུ་ཚོ་ལྔ་འཆར་འི་པེ་འབྲས་བུལྔའི་སྣང་ཚུལ་ཀུན་| |
| ༢ |
གཅིག་གི་བདག་ཉིད་འངུས་པ་དང་། གཅིག་ཀུན་ཏུ་འཆར་བའི་ཕྱིར། གཙིག་དང་ངུ་མའི་མཐའ་ལས་གྲོལ་བའི་ཐིག་ལེ་ཆེན་པོའི་རང་བཞིན་དུ་བསྟོད་པའོ། །དེ་ལྟ་བུའི་རལ་བ་|དྲ|
===============༔