|======================|
|| ==⊕༴=====================༴==7 |
| ཐམས་ཅད་དྲ་སྟེ། ཡིགེཆ་ས་ལྔ་དང་ལྡན་པས་སྐུ་ལྔ་ཡེ་ཤེས་ལྔམཚོན་པར་བྱེདའོ། །ཕྱོགས་བཙུ་དུས་| | | |
| བཞི་རྗོགས་པ་ཡི། །
ཞེས་པ་ནི་སྟེང་འོག་ཕྱོགསམཚམས་ཙུང་འདསམ་འོངས་ད་ལྟའི་དུས་གསུམ་དང་། མ་ངེས་པའི་དུསམེད་དམ་| | |
|
ད| | |བསམ་གྱིམི་ཁྱབཔའི་དུས་ཞིར་སྣང་བ་ཐམས་ཅད་རིག་པ་ཡེ་ཤེས་གཅིག་གི་ངོ་བོ་མ་འགགས་པར་ལྷུན་གྱིས་གྲུབཔར་རྫོགསཔ་ནི་མངོན་| | |ངི|
|
པར་བྱང་ཆུབ་པའི་སྐུའོ། །ཡེ་ཤེས་དཀྱིལ་འཁོར་ཐིག་ལེ་ཆེ། ཞེས་པ་ཐུགས་ཡེ་ཤེས་ལྔའི་དཀྱིལ་ལཁོར་ནི་རྣམ་པརམི་རྟོག་པའི་ཡེ་ཤེས་| | | |
|
ཟ===================1==ར|
===========ད==========ར