|=―=―======―==ངང―ང―=========―=༴
| |
བསྟོད་པ་ནི། ཁྲོ་བོ་ཤེས་རབ་འོད་་ཆེ། །ཞེས་པ་ལ། ཤེས་རབ་ཆེན་པོའི་ཁྲོ་བོ། ཡེ་ཤེས་ཆེན་པོའི་ཁྲོ་བོ། ཕྱག་རྒྱ་ཆེན་པོའི་ཁྲོ་བོ་དང་གསུམ་ལས། འདིར་ཤེས་བ་|
| ཟ|ཆེན་པོའི་ཁྲོ་བོ་སྟེ།
དེས་ལྟ་ན་ཐམསཅདམི་དམིགས་པར་འཇོམས་ར་བྱེད་འི་ཕྱིརརོ། སྒྲིབཐོགསམེད་པར་གསལ་ན་འོད་་ཆེའོ། །ཡེ་ཤེས་དཀྱིལ་ལཁོར་ཀུན་ཏུ་|ད|
|ཇུ་ |གསལ། །
ཞེས་བ་ཐུགས་ཡེ་ཤེས་ལྔའི་ཀྱིལ་འཁོར་མེ་ལོང་ལྟ་བུར་ཤེས་བྱ་མ་ལུས་ཀུན་ངུས་གཅིག་ཏུ་ས་ལེར་གསལ་བའོ། །འབར་བའི་ཡེ་ཤེས་ཀུན་ཏུ་འཇོམས། །ཞེས་པའི་| ཟ|
|ཐ|དོན་ནི། ་
རྗེ་ལྟ་བུའི་ཏིང་ངེ་འཛིན་མེ་ལྟར་འབར་བའི་ཡེ་ཤེས་ཀྱིས་སྒིབ་གཉིས་ཀྱི་དྲི་མ་ལུས་པ་བསྲེགས་ཤིང་འཇོམས་འོ། །སྣ་ཚོས་ཡེ་ཤེས་ཐིག་ལེ་ཆེ། །ཞེས་|ཟ|
| ང(|པ༑
ཡེ་ཤེས་བཅོ་བརྒྱད་ལ་སོགས་པ་རྩིས་ས་འདས་པ་ན། སྣ་ཚོགས་པའི་ཡེ་ཤེས་རྣམ་པ་ཐམསཅད་དུ་གསལ་བ་ཀུན་ཀྱངམི་གནས་པའི་ཡེ་ཤེས་ཆེན་པོར་གཅིག་པསྭ་ན་ཐིག་ལེ་| ༠ ཅ|
| |ཆེའོ༑ །
དེ་ཡང་ཡེ་ཤེས་བཅོབརྒྱད་ནི་ཀུན་འངུས་དང་པོ་ལས། སྟོང་པའི་ཡེ་ཤེས། རྒྱུའི་ཡེ་ཤེས། ཐམསཅད་འབྱུང་བའི་ཡེ་ཤེས༣། ཕྱག་ཚྱའི་ཡེ་ཤེས། ཡི་གེའི་ཡེ་|ཇ|
=======================