========―=―====―=―====ང==――=―=།།
|རུ|༄༡༠༅། །ཤེ༡ས།
སྤྲུལ་པའི་ཡེ་ཤེས། ཅིར་ཡང་མཛད་པའི་ཡེ་ཤེ༡ས། མེ་ལོང་ལྟ་བུའིཡེ་ཤེས། མ་མཁའ་ལྟ་བུའི་ཡེ་ཤེས། སྒྱུ་མ་༡ལྟུ་བུའི་ཡེ་| |
| ཛྫ|ཤེས།
རིནཆེན་ལྟ༧་བུའི་ཡེ་ཤེས། ཉི་མ་ལྟ༡བུའི་ཡེ་ཤེས༢། སྣང་སྟོང་གསལ་བའི་ཡེ་ཤེས༣། མཉམ་པའི་ཡེ་ཤས། ནནཏན་གྱི་ཡེ་ཤེས། ཆོས་ངབྱིངས་ཀྱི་ཡ་ཤེས། སོ་| |
| ཕྲ|
སོར་རྟོག་པའི་ཡེ་ཤེས༧། མི་པྟོ་པའི་ཡེ་ཤེས་ཞེས་སོ། །ཡང་ན་ནང་པ་ཐབས་གྱུད་ཀྱི་ཡེ་ཤེས་ལྔ། རང་བྱུང་གི་ཡེ་ཤེས། དེ་བཞིན་ཉིད་ཀྱི་ཡེ་ཤེས། མི་གནས་པའི་ཡེ་|༴
| |
ཤེས༑ ཐམས་ཅདམཁྱེན་པའི་ཡེ་ཤེས། ཕྱི་ཀྲྀ་ཡོག་གི་ཡེ་ཤེས་ལྡ། རྒྱུ་མཚན་ཉིད་ཀྱི་ཐེག་པའི་ཡེ་ཤེས་ཞི་སྟེ་བཅོ་བརད་དོ། །ཞེས་དང་། ཡང་ན་ཡུལ་སྟོཔ་བཅོ་བརྒྱད་|8 |
|
བ|མཁྱེན་པའི་ཡེ་ཤེས་བཅོ་བརྒྱད་དོ། །བཞི་པ་ཡོན་ཏན་ལ་བསྟོད་པ་ནི། ཁྲོ་བོའི་རྒྱལ་པོ་སྤྲིན་་ཆེནཔོ། །ཞེས་པ་ཐུགས་རྗེའི་ཡོན་ར་སྤྲིན་ཆེན་པོ་འཁྲིགས་པ་བཞིན་རྒྱུ་རྐྱེན་རྟེན་|
|
ང|འབྲེལ་སྣ་ཚོགས་པ་ལས་སྣང་བའོ། །འཕྲོས་པའི་ངཀྱིལ་འཁོའབེབས། ཞེས་པ་སྤྲིན་ས་ར་འབྱུངབ་བཞིན་གངུལ་བྱ་འངུལ་བའི་ཡོན་ཏནང་དུལ་ཁྲོ་བའི་དཀྱིལ་|་ཇ|
=====================1=༔