=―===―=―==―――==―― ―=――===―====―=―==
| གིས་སྐུ་གསུང་ཐུགས་ཀྱི་དམ་རྫས་སུ་བྱིན་གྱིས་རླབས་ལ་ཚོགས་ཞིང་སྤྱན་དྲངས། གླུ་དང་བཞི་བསྣོལ། སྒེག་མོ་ཕྲང་ཐོག་གླུ་གར་ལྕགས་ཀྱུ་ཞགས་པ་ལྕགས་སྒྲོག་དྲིལ་བུ་མ་||
|སོགས་
དགྱེས་སྐྱེད་མཆོད་པའི་ལྷ་མོ་ཅུ་གཉིས་ཀྱིསཆོད། ཚོགས་མཆོད་སྐོང་བཤགས་ལ་རྟེན་ནས་དམ་ཚིགགི་འགལ་ཉམས་འདས་ལ་ཐམས་ཅད་སྙིང་ཐགཔ་ནས་བཤགས་| རྜ|
|ལཱུ
ད|པས་དག་བསམ། ཚོགས་ཐ་མ་ལ་ཟ་འདྲེ་ཤི་གཤེད་སོགས་འགུགས་བསྒྲལ་བྱེདཔ་ཡོན་མཆོད་གཉིས་ཀ་ལ་གལ་ཆེ་ཞེས་གཏེར་ཆེན་རིན་་ཆེའི་གསུདས་སོ། །སྤྲོ་ན་ཆོས་སྤྱོད་|
|
ད|བག་ཆགས་རང་གྲོལ་འདོན་ཅིང་ལུས་དཀྱིལ་གསལ་གདབ་བཅས་ཚོགས་ལ་རོལ། ལྷག་དཀྱིལ་ཞིང་ལྤགས་ལ་ཆོས་འབྱུང་བྲི་བ་ལས་གཞན་མེད་ཀྱང་སྒོམ་དོན་ལྟར་བྲིས་ཀྱང་|
| ར|ལེགས༑
སྒོམ་དོན་བདག་རྩ་བའི་ཀྱིལ་འཁོར་དེའི་ཕྱི་ཁྱམས་མཐིང་ནག་གྲུ་གསུམ་འབྱམས་ཀླས་ཀྱི་ཀློདུགསསྒོངརྟསམེསསུལོརྩིཞི་|5 ཙ|
| |
གསེར་མདོག་གི་དབུས་ང་རྩིབས་ལ་ཧཱུྃ་ཟུང་འབྲེལ་ས་ཁྲོ་བོ་རིགས་ལྔ་ཡབ་ཡུམ་ཅུགྲུ་ཆད་ཀྱི་ཕྱོགས་མཚམས་བརྒྱད་དུ་གཽ་རཱི་མ་བརྒྱད། ཁྱམས་ལ་སིང་ཧ་བརྒྱད་སྒོ་བཞི་ལ་|་ ༅ |
1==―==================