===――=―=― ―=―=―==―===― =―===―=― =====― ―=7=།
| |གནས་གསུམ་རིགས་གསུམ་མགོན་པོས་མཚན་པར་བསྒོམ་ལ།བཛྲ་གུ་རུ་ང་རིགས་གསུམ་སྙིང་པོ་སྯེལ་ལ་གངནུས་བལ། ས་གཞི་ཐམས་ད་ས་ཡི་ལྷ་མོ་བརྟན་མས་གང་བར་བསམ་|
|
ལ། ཨ་པྲི་ཐི་དེ་ཝི་པྲ་ཏིཥྛ་སརྦ་སིདྷི་སཧཱ། ཅུང་ཟད་བསྙེན། མཐར་ཡེ་ཧརྨ་བཆོཅིངསྨོན་མ་གདབ་ལ་ཆོས་སྯོད་སོགས་རྒྱུན་གྱི་སྤྱོད་ལམའཇུབར་བྱལོ༈ གལ་ཆེ་ཞིངགཡེལ་དུ་དོགས་ན། ཨཾ་| ༢ ཇྭ|
|ད|
མུ་ནི་མུ་ནིམ་ཧཱ་མུ་ན་ཡེ་སྭཱ་ཧཱ། ཨོ་ཨཿཧ་བཛྲ་གུ་རུ་པདྨ་སིདྡྷི་ཧ། ཨ་འ་གཱི་ཤྭ་རི་མཱྃ། ཨོཾམ་ཎི་པདྨེ་ཧཱུྃ། ཨོཾ་བཛྲ་པཱ་ཎི་ཧཱུྃ། ཨ་པྲི་ཐི་དེ་ཝི་ཏི8སརྦྦ་སིདྡྷི་སྭཱ་ཧཱ། ཤཱཀྱ་| ༔ ཟ|
| ད|ཐུབ་པ།
པདྨ་འབྱུང་གནས། རིགས་གསུམ་མགོན་པོ་ལྷ་མོ་བརྟན་མ་ལ་སོགས་པའི་བླ་མ་ཡི་དམ་སངས་རས་བྱང་སེམས་མཁའ་འགྲོ་ཆོས་སྲུང་དཀར་ཕྱོགས་སྐྱོང་བ་རྣམས་ཀྱི་|ཇ|
|
ར|བདེན་པསནམམཁའ་ལ་སྤྲིན་སྡུས། ས་གཞི་ལ་དྲོཕོབ། ཇིག་རྟེནཁམས་ཀྱི་ལོ་ཏོག་ཐམས་ཅད་སྲུང་ཞིང་སྐྱོབ་པརམཛད་ངུ་གསོལ། ཞེས་སྡགས་དངབདེན་ཚིག་སྯེལལ་མོསགུས་|ཅ|
| |གངུ
ང་བའི་ཤུགས་ཀྱིས་ཐུགས་རྒྱུད་བསྐུལབར་བསམ་མོ། །ཤིནཏུ་ཀལཆེ་ན་བསང་བྱ་ཞིང་མཆོད་ཀྱིས་མགྲོན་རིགས་མས་ཅད་དགྱེས་ཤིངཚིམཔ་དང་། མེ་ལྕེས་སྣང་སྲིདང་ཤིང་ཡེ་ཤེས་ལྗ་ཡིའོད་ཟེར་གྱིས་རིགས་དྲུགགི་|དྱ|
1==========================༔