|=༔――===―==―――=―=―==―=―======―=―==―===༴ ༴
| |ལ༔ སྲེག་རྫས་བངུད་རྩིའི་མཆོད་པ་འབུལ༔ དག་དང་སེམས་ན་བྱིན་གྱིས་རབས༔ ཆོས་སྐྱོང་ཡུལ་ལྷ་གཞི་བདག་ལ༔ སྲེག་རྫས་བངུད་རྩིའི་ཆོད་པ་| | |
|ར|
འབུལ༔ བར་ཆད་སོལ་ལ་ཕྲིན་ལས་སྒྲུཔས༔ ཕ་ས་གཙོར་བྱས་སེམས་ཅན་ལ༔ སྲེག་རྫས་བདུད་རྩི་འདི་བསྔོས་པས༔ སྒིབ་ག་ཚོགས་གཉིས་རྫོགས་ར་|་
|
ར་ །ཤོག༔ བར་དོརགནས་པའི་སེམས་ཅན་ལ༔ སྲེག་རྫསབདུད་རྩི་འདི་བསྔོསཔས༔ འཁྲུལ་སྣང་སྡུག་བསྔལ་ཞི་ར་ཤོག༔ ལན་གས་དགྲ་བགེགས་མསད་|
| ཇ།ལ༔
སྲེག་རྫས་བདུད་རྩིའདི་བསྔོས་པས༔ བུ་ལོན་ཤ་མཁོན་བྱང་བར་ཤོག༔ སྔོན་གྱི་རྒྱལ་ཐམས་ཅད་ཀྱིས༔ སྦྱིན་པས་དོན་རྣམས་གྲུབ་པ་བཞིན༔ ཆོསཉིད་རྣམ་| ཟོ|
|ར|
ག་བདེན་པ་ཡིས༔ སྨོན་མ་ཐམསཅད་འགྲུབ་པར་ཤོག༔ ཅེསདང། མཿསརྦ་ཏ་ཐཱ་ག་ཏ་ཨ་ཝ་ལོ་ཀི་ཏེ་ཨོཾ་སམྦྷར་སམྦྷ་ར་ཧཱུྃ༔ ལནབདུན། ཡིགཟུག ཀཾ་ཀ་ནི་སོགས
ཿ|བརྗོད།
དག་གི་བསམ་པའི་སྟོབས་དག་དང་། །དེ་ཞིཤེགས་འི་སྦྱིན་སྟོབས་དང་། །ཆོས་ཀྱི་བྱིངས་ཀྱི་སྟོབས་རྣམས་རྐྱིས། །འཕགས་པ་རྣམས་ལ་མཆོད་པ་|བྫ|
===============1 =༔