=༢―=====―==―=―==―=――==―=
ས|ྃ༁༔ ༔ཡི༔ ངགྲ་ལྷ་ཐམས་ཅད་དག་གིསམཆོད༔ ཕ་དང་མེས་པོམཚུན་རྣམས་དང་༔ ལྷ་ངམག་དགྲ་ལྷའི་ཚོགས་རྣམས་ཀྱང་༔ཀུན་ཀྱང་འདིར་||
|
ར|གཤེགས་ཆོཔ་བཞེས༔ བདགཅག་བུ་ཚ་བཞིན་དུ་སྐྱོངས༔ གཞན་ཡཟམཆོདབྱསལ༔ ཀྱེ༔ ལྷ་ཆེན་རྒྱལ་པོ་ལ་སོགས་འི༔ ནམ་མཁའགང་བའི་ལྷ་རྣམས་| |
|སྐཱ|བརྔན༔
ཡེབརྫུ་སུམ་བརྒྱ་ལ་སོགས་པའི༔ བར་སྣང་གང་འི་ལྷ་སྲིནབརྔན༔ གཙུག་ན་རིན་ཆེན་ལ་སོགས་པའི༔ ས་གཞི་གང་བའི་ཀླུ་རྣམས་བརྔན༔ འཕྲོགྲ་མམ་| ༦
| མ|བུ་ལྔ་བགྱ་སོགས༔
ཆངས་བུ་ཏིང་ལོ་གཏོརམས་བརྔན༔ གཞན་ཡང་འབྱུང་པོ་ ཤ་ཟ་དང་༔ རྗེད་བྱེད་སྨྱོ་འབོགས་བདག་པོ་སོགས༔ གདོནབགེགས་འབྱུང་པོའི་ཚོགས་||
|
ན|ཐམས་ཅད༔ ལོངས་སྤྱོམཁོམསསན༔ ཐམས་ཅདཞི་བའི་སེམས་དང་ལྡན༔ སྲོག་ལུས་གནས་གྲོགས་ནོར་ལོངས་སྤྱོད༔ བརྒྱབ་རྔུངན་ཚའི་ལནཆགས་| |
|
ས|བདག༔ ཀུན་ལ་སོ་སོར་བརྔནཕུལ་བས༔ བུ་ལོན་མ་ལུས་བྱང་ར་ཤག༔ མར་གྱུར་པའི་སེམས་ཅན་ནི༔ ལྷ་དང་ལྷ་མིན་མི་དུརད་འགྲོ༔ ཡི་དྭགས་ངམྱལ་བར་||
=======================