====―=ང――==―=―=―=―=―=―=― ==―==―=―===―བ― =༴ ༴
|ས|ྃ༁༔ ༔རྩ་གསུམམཆོཔས་མཉེས༔
ཚོགསགཉིས་རྫོགས་ནས་སྒྲིབ་གཉིས་བྱང་༔ ཐུགས་རྗེས་བཟུང་ནས་བྱིན་གྱིས་རོས༔ མཆོག་དང་ཐུན་མོང་| |
|
ཐ|དངོས་གྲུབ་སྩོ༔ ཆོས་སྐྱོང་ཐམས་ཅད་ཐུགས་དམ་བསྐང་༔ ཕྲིན་ལས་རྣམ་བཞི་གྲུབ་པ་དང་༔ བསྟན་སྲུས་བཅོལ་བའི་ལས་སྒྲུབས་ཤིག༔ གཞི་བདག་ཀུན་མཉེས་| |
| ཕོག་ཐུག་ཞི༔
ཡུཁམས་ཐམས་ཅད་བདེ་བ་རམཛོད༔ རིགས་དྲུག་འགྲོ་ཀུན་ཚིམས་ས༔ ར་པ་མྱུར་དུ་ཐོབ་པར་ཤོག༔ ལན་གས་བགེགས་རིགས་ཀུན་ཚིམས་ ༦
| ཕ|ནས༔
ཤ་མཁོན་གནོད་འཚེ་མེད་པར་གྱིས༔ དེ་ལྟར་བསང་པརྔན་འདི་ཡིམཐུས༔ སངས་གྱས་བསྟན་པ་བ་ང་༔ འགྲོ་ཀུན་སྡུག་བསྔལ་ཀུན་བྲལ་ཤག༔ ནད་| ངེ|
|
མུག་འཁྲུགས་རྩོད་མེད་པ་དང་༔ ཀུན་ཀྱང་ཆོས་ལ་སྤྱོད་པར་ཤོག༔ ཆར་ཆུ་དུས་སུ་འབེབས་པ་དང་༔ བཙའ་འབུ་སད་སེར་མེད་པར་མཛོད༔ ལོཐོག་གྱས་གྱུར་འབྲུ་|
|ས|འཕེལ་མཇོད༔
མི་ནད་ཕྱུགས་ད་ཞི་བ་ང་༔ ས་བཅུད་རྩི་བཅུད་རྒྱས་པར་མཛོད༔ བདག་ཅག་ར་ནས་བཀྲ་ཤིས་ཤིང་༔ ཚེ་རིང་ནད་མེད་དཔལ་འབྱོར་|བུ|
=1 ========================