|=―==―==―=――=―=ན=―― ===―=―=―=―=――――===༴
||ལ་ རྟ་བྲོ་གྱེར་པས་གྲུབ།
དེ་ནས་གསས་་ མཁར་རྩེགས་པའི་སར། ཚིག་བངུན་དང་། སྐུ་གསུམ་གསོལ་འདེབས། ཆོས་སྐུ་ཀུན་བཟང་། ངུས་གསུམ་སངས་| རྔ|
|
ཕྲིན་ལས་སྙིང་པོ་ལྟར་སྐྱབས་སེམས་ལན་གསུམ། ཧྲཱིཿསྐྱེ་བ་མེད་པའི་སོགས་ཀྱིས་རིག་འཛིན་ཁྱད་པར་འཕགས་པ་བསྐྱེད། བསྡུ་སྐབས་དབང་| ༠ ཛ|
| ཀ|
སྐུར་སྤྱན་འདྲེན་བཞུགས་ཕྱག་མཆོད་བསྟོད་རྣམས་དོར་ས་འཐུས། དམིགས་བཟླས་གོང་མ་དེ་བྱ། ས་སློང་བའི་དོན་ངུ། ས་ལྷའི་དཀར་གཏོར་དང་གསེར་སྐྱེམས་| ཿ|
| ཟ|བཤམས་ལ།
ཐུགས་སྒྲུབ་ཕྲིན་ལས་འབྲིང་པོ་ལྟར་བྱིན་གྱིས་རླབས་ཏེ། དྲངས་ཤིང་བསྔོས་ལ། རྟེན་བཀོལ་ལྟར། ཀྱཻ༔ ས་ཡི་ལྷ་མོ་སོགས་ན་གསུམ་གྱི་|
|
མཐར༑ སྔགས་བསྔོས་བཅས་སྦྱར་བསགསམཁར་གསར་པ་ལ་ས་སློང་བ་དང་། རྙིང་པར་གནང་ཞུ། གཤེགསགསོལ་གྱི་གོ་བཅད། ས་སྲིན་གཏོརམལསཙ|
| |འབྲི
ང་པོའི་བགེགས་གཏོར་ལྟར་བརབ་འགུགསབསྔོས་ལ། རྟེན་བཀོལ་ལྟར། ཀྱཻ༔ ས་སྲིན་སོགས་ཀྱི་མཐར༔ ཧ་ཧ་ཧ་བི་ཤྭ་སོགས་དང་། སུམྦྷ་ནི་སོགས་དྲག་|ངུ|
=1=========================1=༔