=―=―===―=====―==―==―=―=― ༴=༴
| |བྱིན་གྱིས་རླབས་ལ། རྟེན་བཀོལ་གཞུང་ལྟར། བྷཱ༔ ཁོར་ཡུག་སོགས་ནས་བཟླས་པ། གསས་མཁར་སྟོད་པ་དང་། རི་བསྟོད་ཕྱོགས་ལས་རྣམ་རྒྱལ་གཉིས་1 | ༔ |
| གྺ |གྱེར༑ །
ཡེ་དྷར་དང་། སུ་པྲ་ཏིཥྛ་ལན་གསུམ་རེས་རབ་གནས་བྱ། སླར་ཡང་དེ་བཞིན་ངུ་གསས་ར་བྱིན་རླབས་ས་དི་ར་ར་གང་དགོས་བསྐྱར་ཞིང་། རྗེས་ ཇ|
| ཏྴ|མའི་མཐར།
ཕུན་སུམ་ཚོགས་པ་སོགས་ཤིས་བརྗོད་རྒྱས་པ་དང་། སྐྱབསྭ་གནས་བསླུ་མེད་ང་། ཕྱོགས་བཙུ་དུས་བཞི་སོགས་སྤྱི་དང་། བྱེ་བྲག་གི་སྨོན་ལམ་|ར|
| ཟུ|གདབ༑
བསང་གི་འཕྲོས་ལམ་ལྷ་དོར་བའི་བརྔན་དང་། ཁུ་ཡེ། རྗེསཆོག་བཅམཐར་དབྱུང་། དེ་ས་ཐུགས་སྒྲུབ་ཀྱི་ཚོགས་རོལ་ཕྱིན་རྒྱུན་བཞིན་བགྱིས་ས་གྲུབ་| ཛ|
| ཛ་ |བོ༑ །
ཞེས་འངའ་ཁྱབ་་རྗེས་ཉེརམཁོར་སྤེལབ་དགེ། །། | ༠ ཅ|
=====================