|=================|
| |==།1===============། ===༴ |
|རྩ་གསུམ་ཆོས་སྐྱོང་ནོར་ལྷ་གཏེར་དག་ཚོགས། །འདིར་གཤེགས་དགྱེས་པའི་གདན་ལ་བཞུགས་སུ་| | | |
|
གསོལ། །བཛྲ་ས་མ་ཡ་ཿཔདྨ་མ་ལ་ཡེ་སྟཾ། ཕྱིམཆོད་ཉེར་སྤྱོད་རྒྱལ་སྲིད་བཀྲ་ཤིས་རྟགས། མཆོད་སྨན༦་རཀ་གཏོར་| | | |
|
ད| | |གསུམ་འདོད་ཡོན་ལྔ། སང་མཆོད་བདེ་ཆེནརོམོས་ནམ་མཁའ་གང་། །དེཁོ་ན་ཉིད་ཀུནབཟང་ཀློང་དུ་བཞེས། །ཨ་བཛྲ་ཨརྒྷཾ་| | |ག |
|
སོགས་ནས། ཤབྡ་པྲ་ཏཱིཅྪ་སྭའ་ཧཱ། ཨོཾ་གུ་རུ་དྷེ་ཝ་དྷཱཀྐི་ནཱི་རྦ་དྷརྨ་པཱ་ལ་བ་སུ་དེ་བ་ནི་དྷི་པ་ཏི་ས་པ་རི་ར་ཨི་དཾ་བྷ་ལིདྟཁཁ་ཁྰ་ཧི་ཁའ་| | |
| ཟ=====================1==༔ |
1=====================