༴=༢ ――=―=―===―=====―======དྲང======༴=༴ ༴
| |
འདིང་དད་སོགས་དགེའི་བློ་ནནྰ་ཐལཀིས་རིང་ནས་བསྐུལ་བའི་བཞེད་སྐོང་དུ་པདྨ་གར་དབང་རྩལ་གྱིསགཏེར་གཞུང་ས་ཁྱེར་བདེར་བསྒྲིགསཔ་དགེལེགསའཕེལ།། །། |
| ཎྭ|
།༡ཟ|
1========================