|=====――==― ===―=――===―=―========―༴=༴ ༴
|ཟ|༄༅། གསུམ་དུ་བསྐྱེད་ཅིང་། ཡེ་ཤེས་པ་སྤྱན་ངས་ཤིང་བསྟིས་པ་ང་། མཆོད་པས་ཉེས་པར་བྱེད་པ་རྣམས་དག་གིས་བརྗོད་ཚིག་དང་མཐུན་པར་| |
|
ཐ|སྐུཉིད་རྣམ་ས་ཀྱང་གསལ་འདེབས་པར་ཞུ། ཞེས་མམས་སྦརནས་ཆོག་བསྒིགསབྱང་བུ་ལྟར། སྟོང་པའི་ངང་ལསམདུན་གྱི་ར༔ སོགས་ཀྱིསབསྐྱེད་ནས་མཆོད་འི་མཐའར་བཏང་། དེ་| |
|
ནསགཏོརབཏེས་ག དེ་ལྟར་ཆོད་པས་ཤིནཏུ་མཉེས་ཏེ་ངོཐོན་དུ་ཞུགས་པ་ལ་སློབ་དཔོན་གྱིས་བསྟོད་ཅིང་ཐུགས་དམ་བསྐུལ་བ་དང་། བཀའ་བསྒོསས་བྲན་ངུ་གཏད་པ་|
|ཆི|
བཞིན་སྒྲུབ་པར་ལ་གྱིས་ཞེས་ཏེ། ལྷ་མོ་གསུམ་པོ་ལསགཉིས་རེ་བྱུང་བ་འོད་ཀྱིགོང་བུར་འདུས་ཤིང་། སློབམའི་ཐུགས་སྲོག་གི་གདན་ལ་ཐིམས། ལུས་དང་གྲིབ་|ཟ|
| ཟ|
མ་བཞིན་འགྲོགས་ནས་འདོད་པའི་ཕྲིན་ལས་དང་དངོས་གྲུབ་མཐའ་དག་བསྒྲུབ་ར་ཡོད་སྙམ་པའི་ངེས་ཤེས་སྐྱེདམཛོད། ཧཱུྃ༔ དུར་ཁྲོད་ནགས་ལ་ཡིད་འཕྲོག་ཏུ༔ སྒྱུ་| |
|―ད|
མའི་གརམཛད་དྷཱ་ཀིནཱི༔ ཡིད་བཞིན་རེ་སྐོང་མཆེདགསུམ་ལ༔ མཆོད་ཅིང་བསྟོད་དོ་དངོསགྲུབ་སྩོལ༔ སྒྲུབ་པའི་རྣལ་འབྱོར་འདི་ཉིད་ཀྱི༔ ལུས་དང་གྲིབ་མ་བཞིན་ངུ་|༠ |
ར===༢==================