=།=――==――===―==―==―===―===―===―=―=― =།
| |རོལ་པས་བཞེངས། །རྒྱལ་བའི་གསང་གསུམ་འདུས་འི་བདག་ཉིད་གྱུར། །ཕྱོགསམཚམས་བླ་མ་སངས་ཚྱས་བྱང་ཆུབ་སེམས། །ཡི་མཁའ་འགྲོ་ཆོས་སྲུང་སྤྲིན་ལྟར་|ཟ་ |
| གཏིབས༑ །
སྣང་སྟོང་ཟུང་ལཇུག་ཡེ་ཤེས་སྒྱུ་མའི་སྐུ༔ རྡོ་རྗེ་གསུམ་གྱི་ངོ་བོར་ལྷུན་གྱིས་གྲུབ༔ ཡེ་ཤེས་རིགས་ལྔའི་དབང་ཆོག་རྫོགས་པར་གྱུར༔ ཧཱུྃ་ཧྲཱིཿཡུལ་གྱི་|ངྭ|
|དོ|མིང་ནི་ལྷོ་ནུབ་ང་ཡབ་གླིང་༔
ལ་པའི་ཞིང་མཆོདྨ་དྲྭ་བ་ནས༔ སྐུ་གསུམ་དབྱེར་མེད་ཨ་རན་ཐོད་ཕྲེང་རྩལ༔ རིགས་གསུམ་མགོན་པོ་སངས་རྒྱས་བྱང་ཆུབ་|
| དྨ|སེམས༔
རབ་འབྱམས་རྩ་གསུམ་རྒྱ་ཚོའ་འཁོར་དང་བཅ༦ས༔ མོས་པའི་གདུང་འི་གནས་༦དིར་སྤྱན་འངེནན༔ ཐུགས་རྗེའི་ཐུགས་མ་དབང་གིསགཤེགས་ནས་ཀྱང་|
| ཇ|༔
བརཆད་ཀུན་སེལ་མཆོག་ཐུན་དངོས་གྲུབ་སྩོ༔ ཨོཾ་མཉྫུ་ཤྲཱི་ལོ་ཀེ་ཤྭ་ར་བཛྲ་པཱ་ཎི། ཨ་ཨཿཧ་བཛྲ་གུ་རུ་པདྨ་ཐོད་ཕྲེང་རྩལ་བཛྲ་མ་ཡ་ཿཧ་ཧྲཱིཿསྐྱེ་འགག་| ཅ|
| |
གྱུམེད་ཕྲིན་ས་ཐམས་ཅད་རྫོགས༔ རང་བྱུང་ཐུགས་རྗེས་འགྲོ་བ་མ་ལུས་སྒྲོལ༔ ཡིད་བཞིན་ནོར་ལྟར་དངོས་གྲུབ་ཆར་འབེབས་པའི༔ རིག་ཛིན་འངུས་པའི་ཚོགས་|ཆེ|
====―=ང===========