|==================|
| |=ར།=================༴ ==|
|
ཡིད་བཞིན་དབང་གྱལ་བླ་མ་དང་། །ཕན་དེའི་འོད་འཕྲོ་སངས་རྒྱས་ཆོག །འདོད་རྒུའི་གྲུ་ར་རབ་| | |
|ད| | |བསྙིལ་བའི། །
རྡོ་རྗེ་མཁའ་འགྲོ་བཅས་ལ་འདུད། །ས་ག་དགྱེས་པརརོལ་པ་ཡི། །འཇིག་རྟེན་བདེབ་སྙིང་པོའི་གཏེར།།དགེ་| | |
| སྯ| | |
ལེགས་འདོད་རྒུ་འཇོ་འི་ཐབས། །བཀོད་དོ་དཔྱོད་ལྡན་ཀུན་གྱིས་ལོངས། །དེ་ལསྦོར་དངོས་རྗེས་གསུམ་གྱི། དངབོ་ཛཡི་བུམཆེ་ཆུངགངརིགས་སོ| | |1 |
| ཇ| | ཿབཏང་རྩིདཀར་བོས་བྱུགཅིང་།
ཧཿམཐིང་ཀབ་སེར་པོའི་ཡི་གེ་བྲི། རྒྱས་བར་བཀྲ་ཤིས་ཛས་རྟགསབརྒྱད་དང་རྒྱལ་སྲིད་སོགས་བྲིས་ཀྱང་ལེགས། ཤིང་ཤོག་གམ་དར་| | | |
| ===========1
ར=ར|
====================