==========དྲ====―― ======།=
|་རུཿ|༄༅། །
གྱིས༔ ས་མ་ལ༔ རྒྱ་རྒྱ༔ ཚ།རྠྱ་ཆུ༔ སྯཔའི་གཏེརཆེན་མཆོག་གྱུར་གླིང་ཡེལཕུནམ་མཁའ་མཛོད་སྤྱན་ངས་ཤིང་གཏན་ཕབའི་ཕྱག་བྲིས་ས་མཚོ་སྐྱེས་བ་མ་| |
| ས|
དགྱེསའིའབས་མཁྱེན་བཙེའི་དབམོས་ཞལབཤུསབའཛམགླིང་བའི་ཇིག་རྟེནཀུན་ཏུ་དགེ་ལེགས་དཔལ་གྱི་བྱོཔ་ཚེཔོདུསརྟགཏུ་ཁྱབའི་རྒྱུར་གྱུརཅིག །སརྦདྰ་སུ་གྲེབརནྟུ། བལསྤུའི་གདམསཔ་| |
|
ར||གཉིསའི་ཞལ་ཤེས་དེཉིད་ལྡ་སྤེལདང་། ཚུལབཞིན་བསྒུབསབའི་ཨམྲ་ཏལོ། |༦
| སྯ||ངུ|
=================