1==========―====―==―===――===―༢=༴
འ|༄༅། །སོགསགང་དེར་བཀོད་པས་རུང་ཞིང་། འདིཉིད་སྒེར་དུ་བྱེརས་བྲིས་མརལ་ཚོན་གྱིཔདའདབ་བཆུགཉིས་ཅན་བཀོད། དབུས་སུམར་ལ་གོངགནོན་གུ་རུ་ཞིབའིབལ་གཏོར་དར་| |
|ཟ(||གདུགས་ཀྶིསཁ
རྒྱནཔ་བཀོད། པདའདབ་རྣམས་སུ་ཤརསྟོདནསབཙམས། བདུདམོ་བཞི་གཏོམགྲུམཙེགནགབཞི། གནོད་སྯིནབཞིལགླུ་བཞི་སེརབོམ་དམརཔོཞི། སྨན་བནབཞིལདཀརངམཔཞི| |
| མྦ|
རྣམས་སོ་སོའི་སྐུགཟུགས་གྱི་ཙཀ་ལིདརགདུགས་ཀྱིསབརྒནཔ་བཀོད། མདུནདུ་གརྟན་འིམཆོད་གཏོརསྤུབསྡུསཆོས་སྐྱོངསྯི་དང་། ཆཁརྟན་སོགསཉེར་མཁོ་རྣམས་དང་། སྨནརཀ།ཉེར་སྒོད། གསེརགཡུའི་|༤
| ཇ|སྐྱེམས།
འོཆང་དངརྒྱཇའིཕུདདཀཥཾམངརགྱིབཟའ་བཏུང་། སྨན་ཤིང་དད། ཐོས་དཀཇ། མགརྺན་གྱི་བདུགཔ་གསའདུ་བྱལོགཉིསཔ་མཆོད་ཕྲིནནི། གོགནོན་ལྷའི་བདགབསྐྱེད་ཐུགས་སྒུབ་ཕྲིན་ས་འབྲིང་|ཟ|
| ཐ|
བསྡུསགངརུང་རྒྱུན་གྱིབཀོལ་བྱབསབ་དདབཅསྔོན་དུ་འགྲོདང་། མཆོདཔ་ནམས། བསངསྦཔས། སྟོང་པའི་ངང་ལསགནསཁངཐར་པ་ཆེན་པོའི་གཞལ་མེདཁང་ཕུན་སུམ་ཚོགས་| |
|
ག |པར་ཨ་ལས་བྷཉྫ་འབར་བའི་སྣོད་ཡངས་ཤིང་གྱ་ཆེ་བ་རྣམས་ཀྱི་ནང་དུ་ཧཱུྃ་ཡིག་ལས་བྱུང་བའི་མཆོད་ཡོན། ཞབས་བསིལ། མེ་ཏོག །བངུག་སྤོས། མར་མེ། དྲི་|བྟྀ|
======================༔