==========―=―=―===―=―===―=====―=―བ―==
|8
ད|༄༅། །པ་ལྟར་འགྲོ་བ་སྒྲོལ་འི་དོན་བརྩོན་ཅིང་ཐུགས་ཞི་བའི་ངང་ལས་མི་གཡོས་པ་དང་། པུ་ཤུད་ལ་མིག་རྩི་ཡོད་ཅིང་གཤོག་པ་དྲག་པོར་གཡཔ་པ་| |
|ངེ|ལྟར༑
མ་རིག་པའི་ལིང་ཏོག་སེལ་ར་བརྩོན་ཞིང་འགྲོ་བའི་དོན་བྱེད་པའོ། །ཆོས་ཉིད་ལ་རྣམ་པར་རྟོག་པས་མ་བསྐྱོད་ཅིང་། དྲེགས་ན་འཇོམས་ས་གཞན་གྱིསམི་ཐུབ་པ་| |
| རླ|དང་༑
རིག་པའི་ཡེ་ཤེས་མདའ་ལྟ་བུ་འཕས་ནས་རྣམ་རྟོག་གི་ཡིགསོད་པས་ན། ཡུམ་་རྗེམདའ་སྙེམ་མ།སྤྱང་ཀི་སྲོག་གཅོད་པ་ལ་དགའ་ཞིང་སྙིང་རྗེ་ལ་ཕྱོགསརིས་|
| སྟ|
མེདཔ་བཞིན། དམ་ཉམས་སྒྲོལ་ཞིང་སྣོད་ལྡན་གྱི་དོན་བྱེད་པ་དང་། ཁྲ་ནི་སྡེར་མོ་རྣོ་་ཞིང་སྦར་དམ་པ་བཞིན། ཐུགས་རྗེ་ཆེན་པོས་གངུལ་བྱ་ཡལ་བར་མི་འདོར་བའོ། །རྣམ་|་་ དྲ|
| |ཏག་གི་
བདུད་ལ་ཡེ་ཤེས་ཀྱིས་རྩིས་འདེབས་པས་ན་བདུད་རྩིའཁྱིལ་བ་དང་། གཉིསམེད་ཀྱི་ཡེ་ཤེས་ང་ལྟ་བུས། རྣམ་རྟོག་སྦུར་མ་ལྟར་གཏོར་བར་བྱེད་པས་ན་ཡུམ་རྡོ་ལུང་| |
|ཤི|འབྱིན་མ།
སེངྒེ་ནི་ཡང་རྩལ་ཆེ་ཞིང་གཅན་ཟན་གཞན་ཟིལ་གྱིས་གནོན་པ་ལྟར། རྟོགས་པའི་རྩལ་གྱིས་ཉོམོངས་པ་ཟིལ་གྱིས་ནོན་པ་དང་། ཕ་ཝངགིས་ཚེས་གསུམ་དྲན་|བྲི|
1=============================༔
NextPage