=====―=―=====―===༢=7
| ཀ|ྃ༁༔ ༔ཆིབས༔ ནུབ་ཏུ་ངགྲ་ལྷ་་རྗེ་ལེགས་པ་དཀར༔ ཟ་སློག་ཤེལ་གྱི་ལཐོད་བརྗིད་པརགསོལ༔ རྡོ་ཛ་རུ་མཚོན་ཐོགས་ས་ར་དཀར་ཆིབས༔ བྱང་| |
| རམཧཱཀཱསྐུམགནག༔
བེར་ནགགསོལ་ས་བིང་ཆེན་རྐེད་ལ་བཙུགས༔ གྲི་ཐོད་འཛིན་ནས་རྟ་རྟིང་དཀར་ཆིབས༔ རེརེ་ལ་ཡངཁོཡོགམཕྲག་| |
|ཟ|གཉིས༔
ཕྱི་ནང་གསང་སྦས་ཡང་གསང་དྲག་སྔག༦ས་དང་༔ ལས་བྱེ༦རྟགས་ཤིང་ཆགས་འི་སྔེ་བཆད་བཅས༔ ངུག་ལྔགནས་ག་ཡེ་ཤེས་ལྔ་དབང་རྫོགས༔ སྒོ་| 6 |
| སྨ|
གསུམ་གདོད་ནས་རྣམ་དག་སྐུ་གསུང་ཐུགས༔ ཨ་ཧ་ཏྲཱྃ་ཧྲཱིཿཨཿཨ་ཨཿཏུྃ༔ ཐུགས་ཀའི་ཧ་ལས་འོད་འཕྲོས་སྤྱན་དྲངས་བསམ༔ ཤ་ཆེན་གུགུལཁསྲེགས་ཤིང་རྐང་གླིང་|ཟ|
|བ|འབུད༔
ཧ༔ རང་བཞིན་་ ཆོས་ཀྱི་བྱིངས་ལས་མ་གཡོས་ཀྱང་༔ གདུག་པ་འངུལ་ཕྱིར་གསང་ག་ཁྲོས་པའི་སྐུ༔ དྲེགས་པ་འདུལ་ཕྱིར་ཡབ་ཡུམ་འཁོར་ང་| |
| ཛོ|བཅས༔
གནས་འདིར་དམ་ཚིག་དབང་གིས་གཤེགས་སུ་གསོལ༔ བཛྲ་ས་མཱ་ཛཿཧཱུྃ༔ དུར་ཁྲོད་རོལ་པའི་གཞལ་ཡས་དམ་པ་འདིར༔ དྲེགས་པ་རུ་དྲ་བསྣོལ་འི་|ག |
==================