=======―=====―===―====―ར=7
| |
གཞོམ་གཞིག་བྲལ༔ དེ་ཡི་དབང་མཆོག་ཐོབ་ར་ཤག༔ སྔགས་མཐར། ཙིཏྟ་ཨ་བྷི་ཥིཉྩ་ཧཱུྃ༔ ཧཱུྃ༔ དེ་ནས་ཐབ་པའི་དབང་ང་སྦིན༔ སྨིན་བྱེད་དབང་གི་རིམཔའོ༔ ས་མ་ཡ༔ རྒྱ་|
| རྒྱ༔
མཆོག་གྱུར་གླིངབས་ནམམཁའམཛོད་སྤྱཞ་དྲཔསབའི་གཏེར་ཤོགབུ་དཔེཕྱགབྲིས་དངོས་ལསཞལབཤུས་སོ།། །།སརྦམངྒགཾ། | ༠ རྔ|

===============1=