===============
| སྒ།=================༴===། |
| ཐ| | |༄༅། །མོ༔
བླ་རྣམས་དང་ཡི་མ་ལྷ༔ མཁའ་འགྲོའཚོགས་སྐྱབས་སུ་མཆི༔ ་ མཁའམཉམ་སེམསཅན་| | | |
|
བསྒྲལ་བའི་ཕྱིར༔ བྱང་ཆུབ་ཐོབ་པར་སེམས་སྐྱེད་དོ༔ མཚམས་ཅོདནི། ཧ༔ སྣང་སྲིད་ཁྲོ་བོའི་ངཀྱིལ་ལཁོར་ལ༔ བགེགས་| | | 1 ༥ |
|བྠ| | |ཞེས་བྱ་
པའིམིང་ཡང་མེད༔ ཀུན་ཀྱང་ལྷ་སྔགས་ཡེ་ཤེས་ང་༔ མཚམས་ཀྱི་ངཀྱིལ་འཁོར་ལྷུན་གྱིས་གྲུབ༔ ཧཱུྃ་ཧ་ཧཱུྃ་བཛརཀརཀྴ་| | |༠ | |
| བྟཱུ༔
མཆོད་རྫས་བྱིན་ལབསནི། ཧུྃ༔ ཆོས་རྣམསརང་བཞིན་རྣམ་པར་དག༔ བདུད་རྩི་རཀྟ་གཏོར་མ་དང་༔ ཕྱི་ནད་གསང་བའི་| | | |
|་ཟ===1====================༔ |
======================