|==――============―======―==―==།
|ཀ|༄༅། །ཨེམ་ཧོ། །བཅོམ་ལྡན་ཀུན་བཟང་དཔལ་ཆེན་ཧེ་རུ་ཀ།གསང་བའི་བདག་པོ་སྟོས་ལྡན་ནག་པོ་ལ། །གསོལ་བ་འདེབས་སོ་རྔོ་རྗེའི་བདེན་ཚིག་| ||
| སྟི|འགྲུབ། །
དྲག་པོ་སྔགས་ཀྱི་ནུས་སྩལ་སྟོས་ལྡན་ཤོག །ས་ཅན་དྲྭམ་ལྔ་ང་རྡོ་རྗ་ཆོས། །སློབ་དཔོན་ཆེན་པོ་ནྟི་གརྦྷ་ལ། གསོལ་བ་འདེབས་སོ་རྡོ་རྗེའི་བདེན་ཚིག་| |
|
འགྲུབ།།དྲག་པོ་སྔགས་ཀྱི་ནུས་རྩལ་སྟོབས་ལྡན་ཤོག །འཇམ་ལ་དབྱངས་དངོས་བཻ་རོ་ཙ་ན་དང་། །ལྷ་ཡི་སྲས་མཆོག་ངམ་འཛིམཚན་ཅན་ལ། །གསོལ་བ་འདེབས་སོ་རྡོ་|༤ |
| ཡ|ཛེ
འི་བདེན་ཚིག་འགྲུབ། །དྲག་པོསྔགས་ཀྱི་ནུས་རྩལ་སྟོབས་ལྔན་ཤོག །སྙིགསམ་ལྔ་བདོའི་འགྲོ་བ་ཉམ་ག་ལ། །ཟབ་གཏེར་བངུད་རྩིས་སྨིན་མཛད་གཏེར་ཆེན་རྗེར། །|བྣ|
|
གསོལ་བ་འདེབས་སོ་་རྡོ་རྫེའི་བདེན་ཚིག་འགྲུབ། །དྲག་པོ་སྔགས་ཀྱིནུས་རྩལ་སྟོབས་ལྡན་ཤོག །དེ་ལྟར་གསོལ་བ་བཏབ་འི་བྱིན་རབས་ཀྱིས། །རྡོ་་རྗེའི་ལམ་མཆོག་རྣལ་| |
| ཛི|མ
ར་འབྱོར་ཀུན། །ཀ་གཞི་དབྱིངས་འོད་གསལ་དག་འི་ར། །ལྷུན་གྲུབ་སྐུ་ཞིའི་གྱལ་ས་ཟིན་པར་ཤོག །ལོག་པར་འཁུ་མ་རུངས་བདུད་སྡེའི་དཔུང་། །|ཇ|
===============―============༔