༴==―===―ང====―==―======༔
|
ཀ|༄༅། །དམོད་པ་དྲག་སྔགས་ཀྱི་བདུད་རྩིལག་ཆོནི། བཅོམ་ལྡན་ཀུན་བཟང་ཧེ་རུ་འི་ཞལ་དུ་ཨོ་ཨཱཿཧུྃ། གསང་པདག་རྡོ་ཇ་འཛིན་པའི་ལ་དུ༴ །| |
|བྨ|
དཔལ་ཆེན་སྟོབས་ལྡནནག་པོ་ལ་དུ༴ །ས་ཅན་དྲྭ་མ་ལྔའི་ཞལདུ༴ །སྐལ་ལྡན་རྡོ་རྗེ་ཆོས་ཀྱི་ཞལ་དུ༴ །སློབ་དཔོན་ཤཱནྟི་རྦྷའི་ཞལ་ངུ༴ །པ་གོར་བཻརོ་ཙ་ནའི་ལ་| |
| ངུ༴ །
ལྷ་སྲས་དམ་འཛིན་ཆེན་པོའི་ཞལ་དུ༴ །གཏེར་ཆེན་མཆོག་གྱུར་གླིང་འི་ལ་དུ༴ །རིག་འཛིན་རྩ་རྒྱུད་བླ་འི་ལ་དུ༴ ར།ཡི་ངམ་དཀྱིལ་ལཁོར་ལྷ་ཚོགས་ལ་|༤
་ཟན|ངུ༴ །
ཡེ་ཤེས་འཇིག་རྟེན་ཆོས་སྐྱོང་ཞལ་ངུ༴ གཏེར་སྲུང་དྲེགས་པ་ཕོ་མོའ་ཞལ་དུ༴ སྣང་སྲིད་དག་པ་བ་འབྱམས་ཞལ་དུ་ཨ་ཨཱཿཧཱུྃ༔ ཞེསཁའང་ཀརྨ་ཀཐེག་མཆོག་མིང་འཛན་| བི|1
| བ|གྱིས་བྲིསཔའོ།། །། | |
|ཕ| |ཆ|
1=======================1=