|===――==―― =―=―==――=―=―=――==―====―=―=― =―===―==༴༴
| |འི་གཟུགས༔ རྩ་ཕྱག་གནམ་ལྕགས་ཐལ་མོ་རྡེབས༔ ཐ་གཉིས་རལ་གྲི་ཐོ་བ་འཛིན༔ རྒྱན་མེད་ཞབས་གཉིས་རོལ་པའི་སྟབས༔ ཡེ་ཤེས་མེ་ཕུང་ཀློང་དུ་|
| |
བཞུགས༔ ལྕེ་ནི་་རྗེ་རྩེ་དགུ་པ༔ སྔགས་ཀྱིས་མཚན་པའི་འོད་ཟེར་གྱིས༔ སྡ་བཚྱད་རྣམས་ཀྱི་སྲོག་སྙིང་དྲངས༔ བཀའ་དང་དམ་ལ་དུད་པར་བསམ༔ ངམོད་པསྣ་ཆོགས་| སྔ|
| ས|བྱསབ་ཡིས༔
གང་བསམཐོགས་མེད་འགྲུབ༔ དེནལསཀྱིརིམལ༴ གནམ་ལྕགསསགུབབུ་རིའི་མཁར༔ དབུས་སུ་ལོཀྟི་པཱ་ལབསྒོམ༔ ཐུགས་ཀར་གནམལྕགས་རྡོ་རྗེའི་སྦུབས༔ ཧཱུྃ་གི་ནང་དུ་བསྲུང་བྱ་| ༔ ༴ |
| ་ཇྱ་ |ཚུད༔
ཐུགསནསའོདཟེརབཕྲོསས༔ ཕྱི་རོལརིམབགསུམ་གྱིགུརཅཙིཀྱངམིཤིགསརྡོ་རྗེའི་མཁར༔ སྔགསརྒོད་ར་སྲུསྔགསབཏགས༔ སྐུལས་སྤུལཔའིཁྲོ་ཚོས་ཀྱིས༔ དགྲབགེགསབཀུག་ས་|
| |
ལྷདང་བཅས༔ གྲིས་བཏུབས་ཤིང་ཐོསཁདུངས༔ རྡུལ་ཕྲན་ཙམཡངམེབར་བྱས༔ རྣམ་ཤེས་དག་དབྱིངས་སུ་སྦྱས༔ སྔགསསྒོད་ཐམར་དམོདཕ་སྦྱར༔ གཙོ་བོ་སྤྲུལར་བཅས་རྣམས་ཀྱི༔ རྕ་ཕྱགགནམ་|༠ ཅ|
| |ལྕགས་ཐལམོའབརཅབྱདམསྒོང་གོག་བཞིན་ད་བཙིར༔
མེསབསྲེགས་ཆུས་བཀྲུརླུང་གིས་གཏོར༔ མི་དམིགས་སྟོཆེན་པོར་བལྟ༔ ཡང་ན་སྤྲོས་བཅས་ཆས་རྣམས་བྱ༔ མན་ངགགུད་དུ་སྦསའོ༔ སམ་|བྲེ|
1==========================༔