========―=―=ང―=―=―==―=――==― =༴
|ག|ྃ༁༔ ༔
གྱིསམདུན་དུ་མགོན་པོ་འཁོར་བཅས་བསྐྱེད༔ པའི་སྔགས་བཟླས་ཤིང་མགོན་པོའི་སྐུ་ལས་འོད་ཟེར་འཕྲོས་ས་ཕོ་ཉ་རྣམས་བསྐུལ༔ ལྷ་ཚོགས་རྣམས་ཀྱི་སྤལཔ་| |
|་ཟ|དང་ཡང་སྤུ
ལ་བསམ་གྱིས་མི་ཁྱབ་ས་དགྲ་བགེགས་མས་ཅད་ལྕགས་ཀྱུས་བཟུང་༔ ཞབས་པས་བཅིངས༔ ལྕགས་སྒྲོག་གིས་བསྡམས༔ དྲིལ་བུས་མྱས་པར་| |
|རུ|བྱས༔
རྫས་ན་གྱིཆརས་ལྷ་སྲུང་གཞན་དུསྐད༔ རྣམ་ཤེས་རྟེན་དང་གཉིས་མེད་ངུ་བསྟིམ༔ སྐུའི་འོད་ཟེར་གྱིས་ཚ་དང་བསོནམས༔ དབང་དང་དམ་ཚིག་|
|
ཟ|ཐམས་ཅད་འཕྲོག་ནས་དགྲ་བོ་ནག་ཧྲུལ་གྱིས་སོང་བར་བསམ༴ ཕོ་ཉ་རྣམས་ཀྱིས་བྱད་ཀྱིདྲྭ་བསབཙིས༔ སྦོ་བག་གི་ཆར་བཁས་མེད་དུ་སོང་བརབསམ༔ ཁུག་གས་བྱུང་ན་མགོན་པོའ་ཕྱགགཡསཀྱིགྲི་| ཇི|
| ར|གུག་དག་བོའ་
སྙིང་དཀར་ནག་མཚམས་སུཁཔས་རྣམ་ཤེས་ནག་ཐུམ་གྱིབསད༔ ཁོང་ཁྲག་ལད་ཀྱིས་ལུདས་ཤ་ཁྲག་རྣམས་ལྷག་མེད་དུཕོ་ཉ་རྣམས་ཀྱིས་བ་ཐོབ་ཟོསཔར་བསམ༔ ཤིང་ཚར་མ་ཅནགྱི་ཧོམ་དུམགོན་བོ་ ཁོར་| |
| ས|བཅ་སཞལ་རག་ཀངསཁར་བསྐྱེད༔
ལིདྒ་གྲི་ལྕགས་གྲི་གག་གིས་གཏུབལ༔ དག་བགེགསལྷགལྷགཀསོལ་བར་བསམས་ལ་ལིདྒ་དང་ཐུནརྫམེར་བསྲེག༔ ལ་བ་མཆོདརྟེན་ནམ༔ ལྷ་སྲིན་ངགཔོ་གནས་བའི་སར་|ང|
===================