=།======================|=༴
| |པོཀམ༦སསོ། དགེའོ།། | |
| ཆེ| |
===========================