༴==― ――ངདང―========――==―=========ང==།
| |དང་། །
དབྱེར་མེད་ཆེ་འི་མཆོགའགྲུབ་ཤོག ཙེས་སྯུལ་འི་གཏེར་སྟོན་ཆེནཔོས་རྗེས་སུ་གནང་བ་དང་། རྣམགསལ་བལྟས་ཆོག་རང་འདྲའི་བློ་ཕན་ཕནཔའི་བསམཔསཔདྨ་གར་དབང་བློ་གྲོསམཐའ་ཡསཔའིསྡེསཛོངཤོདབདེ|
|
ས|གཤེགས་འདུས་པའི་སྒྲུབ་གནས་ཚེནབོར་བགྱིདགེ་ལེགས་འཕེལ།། །། ་ |ང|
=================―=======1=༔