| =―=――=―བ====―=====―=―==――=―――=―=―=― ====༔
ཿ|
བརླབ་པར་མཛད་དུ་གསོལ། །རི་རབ་མཆོག་གི་སྟེང་ཤེད་ནས། །འཇིག་རྟེན་མགོན་པོ་གཟི་བརིད་ཅན། |འདིར་གཤེགས་དི་ལ༴ །བྱིན་གྱིས་བརབ་པར༴ །མཐོང་བ་|ཟ|
| སཱ|ཙམ་གྱིས་བངུད་ཀྱི་དཔུང་། །
ཀུན་ནས་སྐྲག་པར་བྱེད་པ་ཡི། །མ་ཧཱ་ཀཱ་ལ་ཁྱོད་ཀྱི་ཞལ། །འདི་ལ་དེ་རིང་བསྟན་དུ་གསོལ། །ལས་བཞི་གྲུབ་པ་ཆེན་པོ་བརྒྱད། །སྐད་ཅིག་| | |
|
ཡུད་ཀྱིའགྲུབ་བྱེད་ག །སྔགས་ཀྱི་དངོས་གྲུབ་ཆེན་པོ་དེང་། །འདི་ལ་དེ་རིང་སྩལ་ངུ་གསོལ། །བྱམས་པའི་ཐུགས་ཀྱིས་འདི་ལ་དགོངས། །བརྩེ་བའི་སྤྱན་གྱིས་འདི་ལ་| ཟ|
| ཿ|གཟིགས] །
ལུངསྟན་རྗེས་སུ་གནང་བ་ཡི། །བཀའ་སྩ་འདི་ལ་གནང་དུརགསོལ། །བྷྱོ། །་ མ་གཅིག་སྨིན་མཚམས་མཛོད་སྤུ་ཡི། །འོད་ཟེར་གྱི་ནི་དྲྭ་བ་ལས། །སྐུ་ཡི་|
|བཀ(|
སྤྲུལ་པ་གྲངས་མེད་འགྱེད། །དཔལ་ལྡན་ལྷ་མོ་རེ་མ་ཛ། །ཕྱོགས་བཙུ་ནམམཁའི་བངུད་བཅོམ་ནས། །སྐུ་ཡི་དངོས་གྲུབ་སྩ་དུ་གསོལ། །མ་གཅིག་ལྗགས་ཀྱི་དབང་པོ་|་༠ ཅ|
| |ཡི༑ །ལོ་ཟེར་གྱི་ནི་ངྭ་བ་ལས། །
གསུང་གི་སྤུཔ་གྲངས་མེད་འགྱེད། །དཔལ་ལྡན་ལྷ་མོ་ར་མ་ཛུ། །ཕྱོགས་བཅུ་ནམམཁའི་བདུད་བཅོམ་ས། །གསུང་གི་ངངོས་གྲུབ་|རྱ|
=====================༔