=―===――==― ―=====―――====―===―=====―=―===༔
| ག|ཨ༔ ༔མཆོག་སྕོལ་ཡི་དམ་ལྷག་པའི་ལྷ༔མཐུ་ཆེན་མཐུ་སྕོལ་མཁའ་འགྲོ་ཆོས་སྐྱོང་རྣམས༔ མ་གཡེལ་གཡེལ་དཀྱིལ་འཁོལྷ་ཆོགས་རྣམས༔ སྔོན་| |
| ཇེ|
གྱི་ཐུགས་དམ་གཉན་པོ་བརྩེར་གོས་ལ༔ སྒུབ་པའི་ངུས་འདིར་རྟགས་་མཚན་བཟངཔོ་སྟོན༔ བདག་གིས་སྒྲབ་པའི་འབྲས་བུ་མཆིས་པར་མཛོད༔ གུ་རུ་དེ་བ་ཌཱ་ཀིནཱི་ཛ་| |
| ལཱ|ན་ཨཤཡཨཨ༔ དྲུགཁ་
དངོསཤམས་དང་སྣོདབཅུད་དུ་ཡེནསགནསཔའི་ཕྱིམཆོད་རྣམསབྱིནགྱིས་རབཔནི༔ ཧ་ཧྲཱིཿཆོས་ཀྱི་བྱིངས་ལས་ཤར་འི་སྣོབཙུད་ཀུན༔ཡི་|
| |
གེ་རཾ་ཡཾཁཾ་གསུམ་རྣམ་པར་གནས༔ སྐུ་གསུང་ཐུགས་ཀྱི་མེ་ལུང་ཆུ་གསུམ་འཕྲོས༔ ཞེན་སྣང་བསྲེགས་གཏོར་བཀྲུས་ཤིང་སྟོང་པར་སྦྱངས༔ རཾ་ཡཾ་ཁཾ་རྣམས་ཡེ་ཤེས་ཡི་|ཟ|
| ར|གེའི་སྤྲིན༔
སྣ་ཚོགས་འདོད་རྒུར་སྒྱུར་བའི་གཟུགས་སུ་གནས༔ ཡཾ་རཾ་ཀཾ་ལས་རད་མེ་ཐོད་སྒྱེད་སྟེང་༔ བྷྣ་ལས་ཐབས་ཤེས་སྣོམཆོགཀ་པཱ་ལ༔ ཡངས་ཤིང་ཆ་ཆེར་| 1 |
| ཏི|གསེར་ལཁོ
ར་ཉི་མའི་སྟེང་༔ གོ་ཀུ་ད་ཧ་ན་ས་ཤ་ལྔ་དང་༔ བི་མུར་ཤུ་ལས་བངུདརྩི་ལྔ༔ ཁ་ཆོད་ཟླ་དཀྱིལ་དབྱངས་གསལ་རྡོ་རྫེས་མཚན༔ ཨོཾ་ཨམེལུང་|བྡོ|
1================―==========